Retten til mat i Norge

Mange mennesker i Norge befinner seg i en sårbar situasjon og får ikke innfridd retten til mat og ernæring. Dette gjelder blant annet eldre mennesker som bor i sykehjem.

Det bor 41 000 mennesker i norske sykehjem. De fleste er eldre og mange av dem er underernærte.  De har krav på fullgod mat som dekker deres ernæringsmessige behov, men det er et stort gap mellom retningslinjer og praksis.

I kommende strategiperiode, skal FIAN Norge utvikle kompetanse på situasjonen i norske institusjoner, og jobbe politisk for å fremme retten til mat, også i Norge. I første omgang planlegger vi å lage en informasjonskampanje for å formidle gode historier om hvordan retten til mat kan realiseres i norske sykehjem.  FIAN Norge mener det er essensielt at den enkeltes behov for pleie og omsorg betraktes ut ifra et menneskerettighetsperspektiv, hvor deltagelse, ikke-diskriminering og styrking av den enkelte står sentralt. Dette kan bidra til at enkeltmenneskets verdighet, integritet og selvbestemmelse ivaretas, og bidra til en god helhetlig omsorg, basert på individuelle behov. Rettighetsperspektivet har fått liten plass i diskusjoner om eldreomsorgen, og de menneskerettslige standardene har i liten grad blitt benyttet som del av rammeverket eldreomsorgen bygger på. Dette ønsker FIAN Norge å endre på!

Les mer om vår informasjonskampenje her!
Les også vår artikkel om Retten til mat for eldre i Norge, som er publisert i Sulten på rettferdighet.