Ville du hatt en gruve i hagen?

Er det greit at norske pensjoner sikres ved å bryte menneskerettighetene? Driften av Marlingruven i Guatemala, hvor pensjonsfondet er involvert, fører til alvorlige brudd på retten til mat og vann. Ved å gi et bidrag støtter du FIANs kamp for at Marlingruven stenges og andre viktige saker hvor lokalbefolkningen får brutt Les mer →

Seier i FN for menneskerettighetene

26. juni: FNs menneskerettighetsråd har vedtatt at det skal opprettes en ny mellomstatlig arbeidsgruppe. De skal utarbeide et internasjonalt lovverk som vil forplikte transnasjonale selskaper (TNCs) og andre foretak til å overholde sine menneskerettighetsforpliktelser. FIAN Norge mener dette er et stort steg i retningen av økt respekt og beskyttelse av Les mer →

Posted in ETO

Om Oljefondet

I slutten av april arrangerte Finanskomitéen på Stortinget en åpen høring om Oljefondet og Etikkrådet. Her kan du se FIAN Norges innlegg (eller hele høringen, selvsagt).

Tobakksindustriens utnyttelse

Cecilia Selinas kronikk i Ny Tid den 23. mai belyser hvordan multinasjonale selskaper høster stor profitt på bekostning av lokale bønder og urbefolkning i Misiones, Argentina. Hun reiser debatten om tobakksindustrien og dens ødeleggende effekter på miljø og mennesker. Hun utfordrer norske myndigheter til å rette fokus på tobakksindustrien som Les mer →

Høringsuttalelse om oljefondet

FIAN Norge ønsker å takke for muligheten til å komme med synspunkter til Stortingsmelding 19 Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. Vi er enige med Regjeringens vurdering av at samspillet og ressursbruken i arbeidet med ansvarlige investeringer bør styrkes. Det er likevel spesielt to forhold vi mener er problematiske med Les mer →

Posted in SPU

Hva skjer med etikken i Oljefondet?

I høst leverte Strategirådet til Statens Pensjonsfond Utland en rapport om hvordan fondets ansvarlige forvaltning fungerer. Rådet foreslår omfattende endringer både i mandat og struktur i dagens forvaltning. Ansvarlig eierskap foreslås lagt inn som et kjernemandat og etikkrådet flyttet til Norges Bank. Hvordan bør det etiske forvaltningen av oljefondet fungere? Les mer →

– Hvorfor vil Norge legge ned Etikkrådet?

– Norge bør være et forbilde, sier menneskerettighetsekspert Virginia Bras-Gomes. Finansministeren vil legge ned Etikkrådet. Statssekretær Paal Bjørnestad mener det er behov for å overvåke Oljefondets investeringer med tanke på menneskerettighetsbrudd, og at Norges Bank fint vil kunne gjøre de vurderingene selv. Bankens mandat er samtidig å gi fondet så Les mer →

Åpent brev til Ecuador

I et åpen brev til Ecuadors FN-ambassadør til Gèneve, Luis Gallegos Chiriboga, roses landet for sitt innsats for Business and Human Rights i Geneve. Samtidig kritiseres Ecuador for menneskerettighetsforhold i Ecuador, spesielt overfor urfolk. Sammen med et førtitalls andre organisasjoner støtter FIAN Norge brevet og sender det til Ecuadors ambassade Les mer →

Norge må bidra til å styrke rettigheter

FIAN Norges innspill til Stortingsmelding om menneskerettigheter i utviklings- og utenrikspolitikken FIAN Norge ønsker først å takke for at regjeringen vil utarbeide en ny stortingsmelding om menneskerettigheter. Dette er noe frivillige organisasjoner lenge har etterspurt og vi ser frem til diskusjoner rundt meldingens innhold. En ny stortingsmelding om menneskerettigheter må Les mer →