Godt møte med FNs spesialrapportør om ekstrem fattigdom Philip Alston

I samarbeid med Norsk Senter for menneskerettigheter arrangerte FIAN Norge åpent/elektronisk møte om sult og underernæring 4.11.2020. FNs nylig avgåtte Spesialrapportør på ekstrem fattigdom, Philip Alston snakket om sin avslutningsrapport, som inneholder sterke angrep på verdenssamfunnets arbeid for å redusere fattigdom. Han viste også hvordan COVID-19 gjør ting verre, og at 250 millioner mennesker risikerer å havne i akutt sult, stikk i strid med bæregraftsmålene.
Vi hadde fått fire sterke innledere til å komme med korte kommentarer til Alstons hovedinnlegg:
Margret Vidar, FAO;
George Gray Molina, UNDP Bureau for Policy and Programme Support;
Siri Damman, FIAN Norge og Regnskogfondet,
Dean Jolliffe, Development Economics data Group, Verdensbanken

Møtet var svært vellykket, med mer enn 30 deltagere via Zoom.
Et lydopptak av det som ble sagt kan du finne på:

 audio_only.m4a

Umiddelbart etter møtet gjennomførte FIAN sitt årsmøte for 2020. Se

https://www.fian.no/wp-admin/upload.php?item=3904

THE WORLD IS FAILING IN REDUCING EXTREME POVERTY AND HUNGER!

In collaboration with the Norwegian Center for Human Rights, FIAN Norway arranges a webinar on the deplorable trends in the global efforts against hunger and malnutrition. Former UN Special Rapporteur on Extreme Poverty, Philip Alston, presents his closing report, in which he makes strong attacks on the world community’s work to reduce poverty. The UN’s Sustainability Goals were adopted by all the countries of the world in 2015, but the world’s governments are miles away from taking the steps needed to achieve the goals, not least SDG 1 (extreme poverty) and 2 (hunger and malnutrition). The report also shows that the corona pandemic is making things worse, and that 250 million people risk ending up in acute hunger, contrary to the sustainability goals. He will also show how the current method of measuring poverty, developed and managed by the World Bank, is very misleading, and generally gives a far too positive picture. The report also shows that the corona pandemic is making things worse, and that 250 million people risk ending up in acute hunger, contrary to the sustainability goals. The debate will look for links to this year’s Peace Prize winner, the World Food Program.


Keynote speaker: Philip Alston, of New York University School of Law
Comments by:
Margret Vidar, Legal Counsel, Dept of Development Law, FAO
George Gray Molina, of Bureau of Policy & Program Support, UNDP
Siri Damman, of FIAN Norway and Rainforest Foundation,
Dean Jolliffe, Lead Economist, Development Economics Group, World Bank
Moderator; Arvid Solheim of FIAN Norway

The presenters will comment on Alston’s report and presentation, and raise some questions for further consideration and discussion and diskusjon, maybe with a side look at this year’s Nobel Peace Price to World Food Program.

Wednesday November 4th, 1800 CET (UTC+1) to 1915

Link to the webinar :

https://uio.zoom.us/j/62520326998?pwd=YndkOUxoZ2M4L1Q3TjEvdVRsM3YxUT09

Food distribution

Årsmøtepapirer 2020

Her finner du dokumenter til FIANs årsmøte 2020
4. november 2020 kl 1800 på Senter for Menneskerettigheter, Domus Juridica, Kr. Augustsgate 17, Oslo. 

Foran Årsmøtet organiserer vi et Webinar med Philip Alston og andre innledere om “sult og ekstrem fattigdom”.     Webinaret er et frittstående arrangement, foregår på engelsk og er åpent for alle.  Informasjon og pålogging til webinaret finner du på egen sak her:  
og på FIAN Norges Facebook sider.

Årsmøtet starter så snart Webinaret er avsluttet, dvs ca kl 1930

ZOOM-link til til Årsmøtet: 
https://us02web.zoom.us/j/89958836969?pwd=c3lxRWNaMUtIR2tFb0cvemU1SE5kUT09

Meeting ID: 899 5883 6969
Passcode: 340754

Dagsorden for Årsmøtet:

SAK 1 -Godkjenning av innkalling og saksliste
SAK 2 -Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
SAK 3 -Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning for 2019
SAK 4 -Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2019
SAK 5 -Budsjett for 2019
SAK 6 -Veien videre for FIAN Norge, er det grunnlag for fortsatt eksistens?
SAK 7 -Valg av styre og valgkomité

Her er årsmeldingen 2019

Her er regnskapet for 2019

Her er budsjettet for 2020

Det sittende styret har sagt seg villig til å fortsette fram til årsmøtet 2021. Styret består pr august 2020 av:
Arvid Solheim, styreleder
Kristin Kjæret;
Trond Skarpeteig,
Elisabeth Irene Karlsen Dogan,
Aksel Tømte,
Elisabeth Ng Langdal, vara

En valgkomite finnes pt ikke, men styret ønsker sterkt å bli supplert med nye krefter. Interesserte kan melde seg på forhånd, eller på selve møtet.

FIAN Norges vedtekter

Spørsmål? Kontakt Arvid på arv-s@online.no eller Trond på trond@skarpeteig.no

Åpent møte om verdens stort sett feilende fattigdoms-bekjempelse!

Matdistribusjon i Burkina Faso

I samarbeid med Norsk Senter for menneskerettigheter arrangerer FIAN Norge åpent/elektronisk møte om sult og underernæring. FNs nylig avgåtte Spesialrapportør på ekstrem fattigdom, Philip Alston presenterer sin avslutningsrapport, der han kommer med sterke angrep på verdenssamfunnets arbeid for å redusere fattigdom. FNs Bærekraftsmål ble vedtatt av alle verdens land i 2015, men verdens regjeringer er milelangt unna å ta de grepene som er nødvendige for å nå målene, ikke minst SDG 1 (ekstrem fattigdom) og 2 (sult og underernæring). Rapporten påviser også at korona-pandemien gjør ting verre, og at 250 millioner mennesker risikerer å havne i akutt sult, stikk i strid med bæregraftsmålene. Han vil også vise hvordan dagens metode for å måle fattigdom, utviklet og styrt av Verdensbanken, er svært misvisende, og generelt gir et alt for positivt bilde. Debatten vil se etter koblinger til årets Fredprisvinner: Verdens Matvareprogram.
Fire innlederne vil kommentere etter Alstons hovedinnlegg:
Margret Vidar, Human Rights expert and Legal Officer at FAO;
George Gray Molina, head of policy of the UNDP Bureau for Policy and Programme Support;
Siri Damman, FIAN Norge og Regnskogfondet, ekspert på retten til mat og urfolksrettigheter;
Dean Jolliffe, Lead economist of the Development Economics data Group, World Bank.

Innlederne vil kommentere Alstons rapport, og reise noen spørsmål for videre diskusjon og ettertanke, ikke minst med tanke på årets Fredspris. Til slutt vil det bli en kort paneldebatt.

Møtet arrangeres i samarbeid med Senter for Menneskerettigheter ved UiO, Domus Juridica, Kr. Augustsgate 17.
4. november kl 18:00
– 19:15
Vi forventer at man stort sett vil delta via Zoom, og elektronisk pålogging vil bli lagt ut her i god tid før møtet.

For spørsmål kontakt Arvid Solheim på 97022162 eller Trond Skarpeteig 90058182.

Umiddelbart etter møtet vil FIAN Norge gjennomføre sitt årsmøte for 2020. Se egen sak, med en ny zoom link for medlemmer og sympatisører.


.

FIAN Norge setter Norges dobbeltmoral på dagsorden

An ‘Israeli only’ by-pass road that links Israeli settlements in the occupied West Bank, sitting below an Israeli settlement outside of Jerusalem (Photo Credit: Edith Garwood)

I februar var Norge oppe til “høring” i komiteen for Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter, ØSK-komiteen, i Geneve. Med 4-5 års mellomrom blir nemlig alle land som har sluttet seg til ØSK gjenstand for en “peer review”. Norge hadde levert en offisiell rapport om status for ØSK, som ble debattert i komiteen. I tillegg hadde også et antall norske sivilsamfunnsorganisasjoner levert innspill, som bidro med alternativ/supplerende informasjon til komiteens medlemmer, om saker som det offisielle Norge ikke nødvendigvis er stolt av. En av temaene som FIAN Norge tok opp, var Norges store satsing på leting etter ny olje og gass-felt, selv om det er klart at forbrenningen av slike fossile ressurser vil gjøre det umulig å nå målene i Parisavtalen, og ikke minst, klimaendrignee vil ødelegge for matproduksjon og matsikkerhet i de fleste land i verden, og svekke matsikkerehten for millioner, for ikke å si milliarder av mennesker.

Et annet tema vi tok opp ekstraterritoriale rettigheter (ETOs) og Oljefondets mangelfulle vurdering av menneskerettighetshensyn før investeringer. I samtaler med komiteens medlemmer i Geneve pekte vi på at SPU har gjort en rekke investeringer i selskaper som arbeider i områder okkupert av Israel i strid med folkeretten.
Komiteens medlemmer plukket opp våre poenger, og tok det opp i høringen. (Se egen nettsak på fian.no om vårt innspill)
Se artikkel i ABC-nyheter her: https://bit.ly/2TF8Ypj
Les mer om ØSK på FN-sambandets sider her https://bit.ly/38GqCxa

The State of Food and Nutrition in the World 2019

Gallery

FAO utgir hvert år en ny utgave av denne rapporten.
2019 utgaven dokumenterer det skremmende og uverdige faktum at antallet sultende og underernærte i verden øker, etter snart 20 års fremgang.  Hele rapporten kan lastes ned
her: http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/

Og en interessant artikkel som relaterer situasjonen som dokumenteres i SOFI 2019 med Bærekraftsmålene
kan man finne hos International Food Policy Research Institute IFPRI:  https://bit.ly/33uRwWY

Hvert år lager FIAN international en “alternativ rapport” til SOFI, som kalles Food and Nutrition Watch.  2019 utgaven kommer om få dager, og vil bli lagt ut på FIAN Norge sine nettsider. Følg med!

Retten til mat: Hvor står vi i dag?

Symposium om retten til mat og arbeidet med menneskerettigheter i Norge

5. mars kl 18:00 – 20:00
Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo

Velkommen til en kveld med faglig påfyll og diskusjon om framtida for arbeid med retten til mat i Norge.

Arrangementet er åpent for alle.

   Påmelding her

Program
18:00 Velkommen: Anniken Storbakk, styreleder FIAN

BOLK 1: Retten til mat

 • Liv Elin Torheim, Professor, OsloMet
  Tema: menneskerettigheter i en matsikkerhet- og ernæringskontekst. Nasjonale og internasjonale prosesser.
 • Kristin Kjæret, tidligere daglig leder i FIAN
  Tema: FIANs rolle i arbeid med menneskerettigheter. Nasjonalt og internasjonalt.

BOLK 2: Erfaringer

 • Wenche Barth Eide, Professor Emeritus, UiO
  Tema: matsikkerhet,ernæring og menneskerettigheter i akademia. Arbeidsform, samarbeid og gjennomslag.
 • Elisabeth Karlsen Dogan, styremedlem FIAN
  Tema: erfaringer fra prosjektet Min mathistorie, mat og ernæring på norske sykehjem
 • Lovise Ribe, tidligere daglig leder i FIAN
  Tema: politisk påvirkning

BOLK 3: Diskusjon

Tema: fremtiden for arbeidet med matsikkerhet, ernæring og menneskerettigheter i Norge, FIANs merverdi, og veien videre.

Det blir enkel servering (kaffe/te).

Velkommen!
Etter arrangementet håper vi at dere vil være med oss på en liten matbit i området.

 

Bakgrunn
FIAN Norge er i en spesiell situasjon, da vi har fått kuttet den økonomiske støtten til våre prosjekter. Vi har dermed vært uten sekretariat siden slutten av juli 2018. Vi har fortsatt et aktivt styre, som har som hovedoppgave å arrangere dette symposiet.

Målet med symposiet er å diskutere framtida for arbeid med retten til mat i Norge og for FIAN Norge. Vi ønsker velkommen organisasjoner, representanter fra allierte fagmiljø, studenter og andre interesserte til innlegg og diskusjon. Etter symposiet vil styret sammenfatte resultatene og legge frem en rapport til årsmøtet i mai 2019.

New Publication: Human Rights and Healthy Diets

New publication which makes the link betwen healthy diets and human rights.

Poor diets constitute the leading cause of early deaths, accounting for 1 in 5 deaths globally. Undernutrition continues to take its tolls among young children, including by contributing to deaths from common infectious childhood diseases.  With obesity on the rise, including in childhood, people are becoming further predisposed for non-communicable diseases like cancer, diabetes 2, and cardiovascular diseases.

Which obligations do governments have to protect their populations from unnecessary poor health? And what responsibility do food companies have with regards to promoting healthier diets?

Together with the research and action network FoHRC  (Food, Human Rights and Corporations) and Norway’s National Nutrition Council, we have compiled a paper with contributions from a seminar we held at the Norwegian Centre for Human Rights. With the title Human Rights and Healthy Diets, the seminar was pre-announced by asking: Does the food industry have a responsibility to respect the human right to adequate food and diet-related health.  The paper has the same focus, and explores how human rights instruments and mechanisms can be used to promote corporate respect for human rights in the food sector and how to strengthen governments’ protective obligations vis -á-vis the human rights to adequate food and health.

The paper, which has been published by the Norwegian Centre for Human Right through its Occassional Paper Series, is available here.

 

Innkalling til årsmøte for FIAN Norge 2018 med foredrag

Dato: Tirsdag 8. mai 2018
Tidspunkt: Kl. 18-20. Det vil bli enkel servering.
Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen, 7.etg.


Program

18.00 – 18.30: Innledning

Filmvisning: «Min mathistorie». 
Eldre sykehjemsbeboere forteller sine mathistorier, og om hvordan de opplever måltidssituasjoner. Med Marit Erdal, FIAN Norge

Foredrag: «Markedsføring av morsmelkerstatning: brudd på barns rett til helse og ernæring.»
Foredrag med Kristine Vinje, nestleder, FIAN Norge

18.30 – 20.00: Årsmøte

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og to referenter
 3. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning for 2017
 4. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2017
 5. Veien videre for FIAN i Norge – prioriteringer for styrearbeid kommende periode
 6. Budsjett for 2018
 7. Valg av styre, revisor og valgkomité

Av økonomiske og miljømessig hensyn, sender vi ut sakspapirene til årsmøtet per e-post. Alle sakspapirer blir også lagt ut på FIANs nettside.

En stor takk til alle medlemmer som støtter vårt arbeid med medlemskap og gaver. Dere er viktige for oss.
Vi håper å se deg på årsmøtet!

Med vennlig hilsen FIAN Norges styre


 

Sakspapirer:
Sak 1 – Inkalling til årsmøte
Sak 3 – Styrets årsberetning 2017
Sak 4 – Resultat og balanse 2017 
Sak 4 vedlegg 1 – Årsregnskap 2017
Sak 4 vedlegg 2 – Resultat avdelinger (prosjekter)
Sak 4 vedlegg 3 – Noter til årsregnskapet
Sak 5 – Veien videre for FIAN Norge
Sak 6 – Budsjett 2018 
Sak 6 vedlegg 1 – FIAN Norge budsjett for 2018

 

Retten til mat i norske sykehjem

I Norge bor det drøyt 41 000 mennesker på sykehjem, noe som utgjør den største
institusjonsgruppen i landet. Underernæring er en stor utfordring i helse- og
omsorgssektoren, og det anslås at opp til 60% av eldre pasienter på institusjoner er
underernærte.

Pasienter på sykehjem er ofte avhengige av de ansatte for å kunne få dekket sine grunnleggende behov for mat og drikke. Den høye forekomsten av underernæring viser at det må tas aktive grep for å innfri de eldres rett til mat på sykehjem.

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som gjelder for alle i kraft av det å være menneske. De har spesielt fokus på sårbare grupper, og gjelder selvsagt også eldre på lik linje med alle andre. Både Helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog erkjenner begge at det foregår brudd på menneskerettighetene i norske sykehjem.

Underernæring defineres som en ernæringssituasjon der mangel på energi, protein og/eller
andre næringsstoffer forårsaker ugunstig effekt på kroppens sammensetning og funksjon.
Det finnes ulike typer underernæring, men underernæring som skyldes sykdom er den som oftest forekommer på norske sykehjem.

Underernæring forekommer i alle aldre, men eldre pasienter som bor på institusjon er spesielt
utsatt. Ifølge en ny rapport utgitt av Nasjonalt råd for ernæring er flere av utfordringene i sykehjem blant annet mangel på kompetanse, organisering, kvalitet, ressursutnyttelse og pasientsikkerhet.

Underernæring er enklere og mindre ressurskrevende å forebygge enn å behandle. For at underernæring på best mulig måte skal kunne forebygges, er det nødvendig med et tverrfaglig
samarbeid blant ansatte, tilrettelegging av pasientens behov, tilstrekkelig bemanning og økt
kompetanse innen ernæring.

Nasjonalt råd for ernæring etterlyser større fokus på ernæring i helse- og omsorgssektoren, samt et system for å følge opp ernæringsstrategier. Det etterlyses også at pasienters ernæringsstatus blir kartlagt og fulgt opp med målrettet behandling ved behov.

Artikkelen er skrevet av Ellen Wøien og Eline Jansen
Foto: Døli pleie- og omsorgssenter i Nittedal, Vinner av Gylne Måltidsøyeblikk