Innspill til norske myndigheter om Food Systems Summit

Sammen med Wenche Barth Eide og Liv Elin Torheim presenterte Arvid den 9. mars et innspill til den interdepartementale arbeidsgruppa som følger FSS. Lise Albrechtsen fra UD ledet møtet. Det er imidlertid en representant for et annet departement som skal være Member State Dialogue Convenor for Norge. Det har de ikke greid å bestemme enda, i motsetning til de andre nordiske landene og et hundretalls andre land i verden… Convenor skal organisere og lede de nasjonale konsultasjonsprosessene som skal gå forut for FSS. Vi kan godt være litt bekymret over at Norge enda ikke har fått organisert seg til å utnevne en ansvarlig for prosessen, det sier kanskje noe om effektiviteten eller prioriteringene i LMD…

Innspillet, som også Siri Damman var med på å utforme, ble sendt på forhånd, og på møtet gikk vi igjennom våre punkter. Det ble godt mottatt og diskusjonen var konstruktiv og informert. Det er imidlertid usikkert hva de vil gjøre med det, og/eller om de vil samle seg om en holdning/strategi/plan i forhold til FSS. Vi ble enige om å holde kontakten…
Arvid

Innspillet:

Konseptnotat:
Hvordan kan Norge påvirke FSS prosessen for å fremme menneskerettighetene generelt og retten til mat spesielt

Utgangspunkt: En av de viktigste betingelsene for å kunne skape bærekraftig utvikling og bekjempe sult og feilernæring, er at kunnskap og kapasitet rundt menneskerettigheter – her særlig ØSK-rettighetene inkludert retten til mat og helse – blir systematisk styrket.[1]

Mål: Å nå fram med både en styrking av menneskerettighetsperspektivet som en bærebjelke i hele FSS-arbeidet, og å fremme en konkret metode for å styrke retten til mat i stor skala på landnivå.

Utfordringer:

Hvilke muligheter foreligger for en seriøs og helhetlig tilnærming til menneskerettighetene som game changer fra FSS gitt den motstanden som har vært og er fra mange hold? Er det et nytt «mulighetsvindu» som åpner seg gjennom at alle de fem handlingsporene er forventet å bygge på human rights?

I hvilken grad kan også sivilsamfunnets nylig annonserte boikott av FSS åpne for at enkelte medlemsstater kan få gehør for en anmodning til generalsekretæren og hans team om nå å bruke og styrke sitt fulle apparat for slik tilrettelegging?

Hvor forberedt er FNs utviklingsorganisasjoner for å håndtere en slik game changing solution fra FNs side og hvilke erfaringer finnes fra tidligere?

SYSTEMISK NIVÅ: HVA FINNES OG HVA BØR GJØRES?

 • Norge bør aktivt fremme retten til mat i diskusjonene omkring slutterklæringen som skal legges fram for pre-summit i Roma i juli.
 • Man bør i størst mulig grad støtte opp om arbeidet som Spesialrapportøren for retten til mat, Michael Fakhri gjør i FSS-prosessen. Viktig å notere hans helt uavhengige posisjon under Menneskerettighetsrådet. Spesialrapportørens oppgaver omfatter både studier av retten til mat i enkeltstater etter invitasjon, og generelle betraktninger og analyser omkring denne rettigheten.
 • Faglig kapasitet i FN for øvrig på retten til mat som menneskerettighet finnes allerede godt etablert i FAO. I 2006 ble «the Right to Food Unit» etablert med en kompetent stab som delvis hadde fungert som sekretariat for medlemslandenes utarbeidelse av de frivillige retningslinjene for retten til mat. The Right to Food Unit – senere Team –utviklet bl.a. viktige verktøy for tilrettelegging for retten til mat til bruk for interesserte myndigheter og andre stakeholders[2].
 • Norge bør også fremme forslag om at Sekretariatet for CFS – FNs Komite om verdens matsikkerhet – etablerer et minimum av profesjonell kapasitet på menneskerettigheter.[3] Dessuten bør Kontoret for Høykommissæren for menneskerettigheter foreslås trukket inn som fast UN medlem av CFS.
 • Norge bør ha et langsiktig perspektiv, utover FSS-prosessen, og fremme tiltak for å bygge kompetanse på menneskerettigheter i samband med utviklingspolitikk. Forfatterne av dette notatet har tro på mulighetene som ligger i en rammelov – ‘Framework Law’ – som åpner for koordinert innsats i faser der man kan gjennomføre enkeltprosjekter innenfor en større ramme der andre komponenter vil videreføres gradvis under en langsiktig tidsplan. Slik lov er anbefalt i Generell kommentar nr. 12 fra Komiteen for ØSK[4] og er også diskutert som en mulighet i CFS-HLPE Nr. 4 om Social Protection for Food Security.  [5]
 • Samtidig blir det viktig å trekke inn industrien, spesielt næringsmiddelindustrien. FNs prinsipper om menneskerettigheter i næringslivet og statens rolle i reguleringer (UN Guiding Principles on Buiness and Human Rights) bør brukes maksimalt og på en konstruktiv måte i erkjennelse av at industrien er og vil være en medspiller for retten til fullgod mat. Dessverre ser vi at dette ikke skjer i dag. Industrien og dens lobbyorganisasjoner har ofte motsatte interesser av småbønder og deres organisasjoner, noe som reflekteres i det formaliserte sivilsamfunnets boikott av FSS. Det ligger store muligheter i bruken av Guiding Principles, og i prinsippene om aktsomhetsanalsyser  (due diligence) av konsekvenser for utvalgte menneskerettigheter.  Dessverre ser vi at disse verktøyene ikke brukes tilstrekkelig, på tross av det store antall eksempler på krenkelser av rettigheter bl.a. ved uetisk reklame til barn.   Ville f.eks. Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv under OECD-retningslinjene for menneskerettigheter kunne mobiliseres til et initiativ i denne sammenhengen?

PÅ BAKKENIVÅ:  EN «GAME-CHANGING SOLUTION»?

 • Et viktig aspekt må være å fremme rettferdig fordeling av ressurser. Bruk av retten til mat i stor skala bør fremmes gjennom programmer som aktivt bruker Retningslinjene for retten til mat og en menneskerettighetsbasert tilnærming for kapasitetsbygging av relevante institusjoner og etablering av normative og standardiserende instrumenter, og levering av teknisk bistand i politiske, juridiske, institusjonelle og koordineringsspørsmål.  Et forslag om retten til mat som en «game-changing solution» kan med fordel bygge på erfaringene fra det norsk-finansierte FAO-prosjektet GCP/GLO/3214/NOR[6] gjennomført 2011-2017. En 2-sidig oppsummerings-brosjyre vedlagt.
 • Dette krever et løft for FNs kapasitet til å rådgi medlemslandene for gjennomføringen av en slik game changing solution. FAO har som nevnt utviklet materialer og verktøy av høy faglig kvalitet[7], men kan trenge å styrke og utvide sin kapasitet, fortrinnsvis i symbiose med OHCHR, og når hensiktsmessig med andre relevante utviklingsorganer som f.eks. WHO. Det ville være viktig å bygge videre på materialet som allerede foreligger (se over), for ytterligere tekniske hjelpemidler eller verktøy for tilpasning til nasjonale institusjoner, policy, lovgiving og kapasitetsutvikling. Bl.a. vil det kunne bli behov for sammenhold mellom rettighetsnormer og prinsipper i relasjon til flere av rapportene fra CFS-HLPE (High-Level Panel of Experts), ikke minst nr. 15 med sin nytenkning omkring selve matsikkerhetsbegrepet der både bærekraft (sustainability) og folks egen kapasitet og deltakelse (agency) foreslås som egne komponenter i begrepet.
 • En bør også klart understreke den vedtatte «dynamiske» forståelsen av en tiltakende rolle for staten gjennom å forpliktelser til å respektere, beskytte, og tilrettelegge og/eller oppfylle retten til mat, alt etter omstendigheter og behov. Dette vil også kunne ta brodden av motstand bygget på en naiv og forfeilet oppfatning av at retten til mat innebærer at staten er forpliktet til å dele ut gratis mat til alle.

PÅ LENGRE SIKT: HVORDAN SIKRE EN BÆREKRAFTIG GAME CHANGER I DENNE SAMMENHENG?

 • En betingelse fra giverland inkl. Norge for støtte til FAOs arbeid med videre operasjonalisering av Retningslinjene for retten til mat i 2004, har vært en forventning om at FAO etter hvert selv skulle komme med rettighetsbasert tilnærming til retten til mat i sitt eget program og budsjett. Så har ikke skjedd. Med den «tørken» som en har gradvis notert rundt retten til mat i forhold til den positive utviklingen i det første millenniumstiåret, ville også en anbefaling fra FSS alene kunne lide samme skjebne.
 • Hvis en slik anbefaling derimot kunne få en politisk forankring i FAOs nye strategiske plan fra 2022, kunne dette sikre at en ide om retten til mat som en game changing solution kunne utvikles videre på en bærekraftig måte.
 • Vi har tro på at et utspill fra noen likesinnede land på feltet (for eksempel de som var med i det norskfinaniserte prosjektet) kunne bevege FAOs Råd til å fremme forslag om en egen post for å styrke retten til mat på landnivå.
  Vi har her fokusert på FAO, men med kravet fra FSS om en bred deltakelse fra alle sektorer må liknende føringer også gjelde for andre av FNs organer av relevans for matsystemer og ernæring.
 • Et slikt initiativ vil kunne knytte FSS anbefalingene til en ny giv i FN for å realisere Kofi Annans reformprogram fra omkring tusenårsskiftet: Å aktivt integrere menneskerettighetene, spesielt de økonomiske og sosiale, i arbeidet til FNs utviklingsorganer, i tillegg til i fredsskapende virksomhet.

[1] Ikke minst prosessen rundt Voluntary Guidelines on Food Systems and Nutrition har vist at både grunnkunnskaper og forståelse av menneskerettigheter i FN-sammenheng er på et bunn-nivå blant et stort antall av delegater. De som aktivt motarbeider alt som smaker av menneskerettigheter har derfor en relativt lett oppgave spesielt når ekspertise fra sivilsamfunnet samtidig blir ignorert eller ikke tatt hensyn til som i tilfellet med VGFSyN.

[2] Se www.fao.org/right-to-food.  Ikke minst Right to Food Methodological Toolbox.

[3] At CFS-HLPE 15 og noen andre av HLPEs rapporter er klare på en menneskerettslig tilnærming bør utnyttes men innebærer ikke selv kontinuitet i faglig ekspertise på dette, da hver rapport er utarbeidet av et ad hoc sammensatt prosjekt team (for nr. 15 som en del av HLPEs nåværende styringsgruppe).

[4] Generell kommentar nr. 12 om retten til fullgod mat anfører: States should consider the adoption of a framework law as a major instrument in the implementation of the national strategy concerning the right to food. The framework law should include provisions on its purpose; the targets or goals to be achieved and the time-frame to be set for the achievement of those targets; the means by which the purpose could be achieved described in broad terms, in particular the intended collaboration with civil society and the private sector and with international organizations; institutional responsibility for the process; and the national mechanisms for its monitoring, as well as possible recourse procedures. In developing the benchmarks and framework legislation, States parties should actively involve civil society organizations (GC12, paragraph 29).

[5] Et konkret eksempel på en slik rammelov er utarbeidet av Parlamento Latinoamericano y Caribeno: http://parlatino.org/wp-content/uploads/2017/09/derecho-alimentacion-soberania-ing.pdf

[6] Prosjektnavn: Integrating the Right to Adequate Food and Good Governance in National Policies, Legislation and Institutions. Flere detaljer om fire av prosjektene finnes i en teknisk statusrapport fra 2014-15 (kan ettersendes).

Godt møte med FNs spesialrapportør om ekstrem fattigdom Philip Alston

I samarbeid med Norsk Senter for menneskerettigheter arrangerte FIAN Norge åpent/elektronisk møte om sult og underernæring 4.11.2020. FNs nylig avgåtte Spesialrapportør på ekstrem fattigdom, Philip Alston snakket om sin avslutningsrapport, som inneholder sterke angrep på verdenssamfunnets arbeid for å redusere fattigdom. Han viste også hvordan COVID-19 gjør ting verre, og at 250 millioner mennesker risikerer å havne i akutt sult, stikk i strid med bæregraftsmålene.
Vi hadde fått fire sterke innledere til å komme med korte kommentarer til Alstons hovedinnlegg:
Margret Vidar, FAO;
George Gray Molina, UNDP Bureau for Policy and Programme Support;
Siri Damman, FIAN Norge og Regnskogfondet,
Dean Jolliffe, Development Economics data Group, Verdensbanken

Møtet var svært vellykket, med mer enn 30 deltagere via Zoom.
Et lydopptak av det som ble sagt kan du finne på:

 audio_only.m4a

Umiddelbart etter møtet gjennomførte FIAN sitt årsmøte for 2020. Se

https://www.fian.no/wp-admin/upload.php?item=3904

THE WORLD IS FAILING IN REDUCING EXTREME POVERTY AND HUNGER!

In collaboration with the Norwegian Center for Human Rights, FIAN Norway arranges a webinar on the deplorable trends in the global efforts against hunger and malnutrition. Former UN Special Rapporteur on Extreme Poverty, Philip Alston, presents his closing report, in which he makes strong attacks on the world community’s work to reduce poverty. The UN’s Sustainability Goals were adopted by all the countries of the world in 2015, but the world’s governments are miles away from taking the steps needed to achieve the goals, not least SDG 1 (extreme poverty) and 2 (hunger and malnutrition). The report also shows that the corona pandemic is making things worse, and that 250 million people risk ending up in acute hunger, contrary to the sustainability goals. He will also show how the current method of measuring poverty, developed and managed by the World Bank, is very misleading, and generally gives a far too positive picture. The report also shows that the corona pandemic is making things worse, and that 250 million people risk ending up in acute hunger, contrary to the sustainability goals. The debate will look for links to this year’s Peace Prize winner, the World Food Program.


Keynote speaker: Philip Alston, of New York University School of Law
Comments by:
Margret Vidar, Legal Counsel, Dept of Development Law, FAO
George Gray Molina, of Bureau of Policy & Program Support, UNDP
Siri Damman, of FIAN Norway and Rainforest Foundation,
Dean Jolliffe, Lead Economist, Development Economics Group, World Bank
Moderator; Arvid Solheim of FIAN Norway

The presenters will comment on Alston’s report and presentation, and raise some questions for further consideration and discussion and diskusjon, maybe with a side look at this year’s Nobel Peace Price to World Food Program.

Wednesday November 4th, 1800 CET (UTC+1) to 1915

Link to the webinar :

https://uio.zoom.us/j/62520326998?pwd=YndkOUxoZ2M4L1Q3TjEvdVRsM3YxUT09

Food distribution

Årsmøtepapirer 2020

Her finner du dokumenter til FIANs årsmøte 2020
4. november 2020 kl 1800 på Senter for Menneskerettigheter, Domus Juridica, Kr. Augustsgate 17, Oslo. 

Foran Årsmøtet organiserer vi et Webinar med Philip Alston og andre innledere om “sult og ekstrem fattigdom”.     Webinaret er et frittstående arrangement, foregår på engelsk og er åpent for alle.  Informasjon og pålogging til webinaret finner du på egen sak her:  
og på FIAN Norges Facebook sider.

Årsmøtet starter så snart Webinaret er avsluttet, dvs ca kl 1930

ZOOM-link til til Årsmøtet: 
https://us02web.zoom.us/j/89958836969?pwd=c3lxRWNaMUtIR2tFb0cvemU1SE5kUT09

Meeting ID: 899 5883 6969
Passcode: 340754

Dagsorden for Årsmøtet:

SAK 1 -Godkjenning av innkalling og saksliste
SAK 2 -Valg av møteleder, referent og to protokollunderskrivere
SAK 3 -Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning for 2019
SAK 4 -Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2019
SAK 5 -Budsjett for 2019
SAK 6 -Veien videre for FIAN Norge, er det grunnlag for fortsatt eksistens?
SAK 7 -Valg av styre og valgkomité

Her er årsmeldingen 2019

Her er regnskapet for 2019

Her er budsjettet for 2020

Det sittende styret har sagt seg villig til å fortsette fram til årsmøtet 2021. Styret består pr august 2020 av:
Arvid Solheim, styreleder
Kristin Kjæret;
Trond Skarpeteig,
Elisabeth Irene Karlsen Dogan,
Aksel Tømte,
Elisabeth Ng Langdal, vara

En valgkomite finnes pt ikke, men styret ønsker sterkt å bli supplert med nye krefter. Interesserte kan melde seg på forhånd, eller på selve møtet.

FIAN Norges vedtekter

Spørsmål? Kontakt Arvid på arv-s@online.no eller Trond på trond@skarpeteig.no

Åpent møte om verdens stort sett feilende fattigdoms-bekjempelse!

Matdistribusjon i Burkina Faso

I samarbeid med Norsk Senter for menneskerettigheter arrangerer FIAN Norge åpent/elektronisk møte om sult og underernæring. FNs nylig avgåtte Spesialrapportør på ekstrem fattigdom, Philip Alston presenterer sin avslutningsrapport, der han kommer med sterke angrep på verdenssamfunnets arbeid for å redusere fattigdom. FNs Bærekraftsmål ble vedtatt av alle verdens land i 2015, men verdens regjeringer er milelangt unna å ta de grepene som er nødvendige for å nå målene, ikke minst SDG 1 (ekstrem fattigdom) og 2 (sult og underernæring). Rapporten påviser også at korona-pandemien gjør ting verre, og at 250 millioner mennesker risikerer å havne i akutt sult, stikk i strid med bæregraftsmålene. Han vil også vise hvordan dagens metode for å måle fattigdom, utviklet og styrt av Verdensbanken, er svært misvisende, og generelt gir et alt for positivt bilde. Debatten vil se etter koblinger til årets Fredprisvinner: Verdens Matvareprogram.
Fire innlederne vil kommentere etter Alstons hovedinnlegg:
Margret Vidar, Human Rights expert and Legal Officer at FAO;
George Gray Molina, head of policy of the UNDP Bureau for Policy and Programme Support;
Siri Damman, FIAN Norge og Regnskogfondet, ekspert på retten til mat og urfolksrettigheter;
Dean Jolliffe, Lead economist of the Development Economics data Group, World Bank.

Innlederne vil kommentere Alstons rapport, og reise noen spørsmål for videre diskusjon og ettertanke, ikke minst med tanke på årets Fredspris. Til slutt vil det bli en kort paneldebatt.

Møtet arrangeres i samarbeid med Senter for Menneskerettigheter ved UiO, Domus Juridica, Kr. Augustsgate 17.
4. november kl 18:00
– 19:15
Vi forventer at man stort sett vil delta via Zoom, og elektronisk pålogging vil bli lagt ut her i god tid før møtet.

For spørsmål kontakt Arvid Solheim på 97022162 eller Trond Skarpeteig 90058182.

Umiddelbart etter møtet vil FIAN Norge gjennomføre sitt årsmøte for 2020. Se egen sak, med en ny zoom link for medlemmer og sympatisører.


.

FIAN Norge setter Norges dobbeltmoral på dagsorden

An ‘Israeli only’ by-pass road that links Israeli settlements in the occupied West Bank, sitting below an Israeli settlement outside of Jerusalem (Photo Credit: Edith Garwood)

I februar var Norge oppe til “høring” i komiteen for Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter, ØSK-komiteen, i Geneve. Med 4-5 års mellomrom blir nemlig alle land som har sluttet seg til ØSK gjenstand for en “peer review”. Norge hadde levert en offisiell rapport om status for ØSK, som ble debattert i komiteen. I tillegg hadde også et antall norske sivilsamfunnsorganisasjoner levert innspill, som bidro med alternativ/supplerende informasjon til komiteens medlemmer, om saker som det offisielle Norge ikke nødvendigvis er stolt av. En av temaene som FIAN Norge tok opp, var Norges store satsing på leting etter ny olje og gass-felt, selv om det er klart at forbrenningen av slike fossile ressurser vil gjøre det umulig å nå målene i Parisavtalen, og ikke minst, klimaendrignee vil ødelegge for matproduksjon og matsikkerhet i de fleste land i verden, og svekke matsikkerehten for millioner, for ikke å si milliarder av mennesker.

Et annet tema vi tok opp ekstraterritoriale rettigheter (ETOs) og Oljefondets mangelfulle vurdering av menneskerettighetshensyn før investeringer. I samtaler med komiteens medlemmer i Geneve pekte vi på at SPU har gjort en rekke investeringer i selskaper som arbeider i områder okkupert av Israel i strid med folkeretten.
Komiteens medlemmer plukket opp våre poenger, og tok det opp i høringen. (Se egen nettsak på fian.no om vårt innspill)
Se artikkel i ABC-nyheter her: https://bit.ly/2TF8Ypj
Les mer om ØSK på FN-sambandets sider her https://bit.ly/38GqCxa

The State of Food and Nutrition in the World 2019

Gallery

FAO utgir hvert år en ny utgave av denne rapporten.
2019 utgaven dokumenterer det skremmende og uverdige faktum at antallet sultende og underernærte i verden øker, etter snart 20 års fremgang.  Hele rapporten kan lastes ned
her: http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/

Og en interessant artikkel som relaterer situasjonen som dokumenteres i SOFI 2019 med Bærekraftsmålene
kan man finne hos International Food Policy Research Institute IFPRI:  https://bit.ly/33uRwWY

Hvert år lager FIAN international en “alternativ rapport” til SOFI, som kalles Food and Nutrition Watch.  2019 utgaven kommer om få dager, og vil bli lagt ut på FIAN Norge sine nettsider. Følg med!

Retten til mat: Hvor står vi i dag?

Symposium om retten til mat og arbeidet med menneskerettigheter i Norge

5. mars kl 18:00 – 20:00
Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo

Velkommen til en kveld med faglig påfyll og diskusjon om framtida for arbeid med retten til mat i Norge.

Arrangementet er åpent for alle.

   Påmelding her

Program
18:00 Velkommen: Anniken Storbakk, styreleder FIAN

BOLK 1: Retten til mat

 • Liv Elin Torheim, Professor, OsloMet
  Tema: menneskerettigheter i en matsikkerhet- og ernæringskontekst. Nasjonale og internasjonale prosesser.
 • Kristin Kjæret, tidligere daglig leder i FIAN
  Tema: FIANs rolle i arbeid med menneskerettigheter. Nasjonalt og internasjonalt.

BOLK 2: Erfaringer

 • Wenche Barth Eide, Professor Emeritus, UiO
  Tema: matsikkerhet,ernæring og menneskerettigheter i akademia. Arbeidsform, samarbeid og gjennomslag.
 • Elisabeth Karlsen Dogan, styremedlem FIAN
  Tema: erfaringer fra prosjektet Min mathistorie, mat og ernæring på norske sykehjem
 • Lovise Ribe, tidligere daglig leder i FIAN
  Tema: politisk påvirkning

BOLK 3: Diskusjon

Tema: fremtiden for arbeidet med matsikkerhet, ernæring og menneskerettigheter i Norge, FIANs merverdi, og veien videre.

Det blir enkel servering (kaffe/te).

Velkommen!
Etter arrangementet håper vi at dere vil være med oss på en liten matbit i området.

 

Bakgrunn
FIAN Norge er i en spesiell situasjon, da vi har fått kuttet den økonomiske støtten til våre prosjekter. Vi har dermed vært uten sekretariat siden slutten av juli 2018. Vi har fortsatt et aktivt styre, som har som hovedoppgave å arrangere dette symposiet.

Målet med symposiet er å diskutere framtida for arbeid med retten til mat i Norge og for FIAN Norge. Vi ønsker velkommen organisasjoner, representanter fra allierte fagmiljø, studenter og andre interesserte til innlegg og diskusjon. Etter symposiet vil styret sammenfatte resultatene og legge frem en rapport til årsmøtet i mai 2019.

New Publication: Human Rights and Healthy Diets

New publication which makes the link betwen healthy diets and human rights.

Poor diets constitute the leading cause of early deaths, accounting for 1 in 5 deaths globally. Undernutrition continues to take its tolls among young children, including by contributing to deaths from common infectious childhood diseases.  With obesity on the rise, including in childhood, people are becoming further predisposed for non-communicable diseases like cancer, diabetes 2, and cardiovascular diseases.

Which obligations do governments have to protect their populations from unnecessary poor health? And what responsibility do food companies have with regards to promoting healthier diets?

Together with the research and action network FoHRC  (Food, Human Rights and Corporations) and Norway’s National Nutrition Council, we have compiled a paper with contributions from a seminar we held at the Norwegian Centre for Human Rights. With the title Human Rights and Healthy Diets, the seminar was pre-announced by asking: Does the food industry have a responsibility to respect the human right to adequate food and diet-related health.  The paper has the same focus, and explores how human rights instruments and mechanisms can be used to promote corporate respect for human rights in the food sector and how to strengthen governments’ protective obligations vis -á-vis the human rights to adequate food and health.

The paper, which has been published by the Norwegian Centre for Human Right through its Occassional Paper Series, is available here.

 

Innkalling til årsmøte for FIAN Norge 2018 med foredrag

Dato: Tirsdag 8. mai 2018
Tidspunkt: Kl. 18-20. Det vil bli enkel servering.
Sted: Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Tøyen, 7.etg.


Program

18.00 – 18.30: Innledning

Filmvisning: «Min mathistorie». 
Eldre sykehjemsbeboere forteller sine mathistorier, og om hvordan de opplever måltidssituasjoner. Med Marit Erdal, FIAN Norge

Foredrag: «Markedsføring av morsmelkerstatning: brudd på barns rett til helse og ernæring.»
Foredrag med Kristine Vinje, nestleder, FIAN Norge

18.30 – 20.00: Årsmøte

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder og to referenter
 3. Gjennomgang og godkjenning av styrets årsberetning for 2017
 4. Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2017
 5. Veien videre for FIAN i Norge – prioriteringer for styrearbeid kommende periode
 6. Budsjett for 2018
 7. Valg av styre, revisor og valgkomité

Av økonomiske og miljømessig hensyn, sender vi ut sakspapirene til årsmøtet per e-post. Alle sakspapirer blir også lagt ut på FIANs nettside.

En stor takk til alle medlemmer som støtter vårt arbeid med medlemskap og gaver. Dere er viktige for oss.
Vi håper å se deg på årsmøtet!

Med vennlig hilsen FIAN Norges styre


 

Sakspapirer:
Sak 1 – Inkalling til årsmøte
Sak 3 – Styrets årsberetning 2017
Sak 4 – Resultat og balanse 2017 
Sak 4 vedlegg 1 – Årsregnskap 2017
Sak 4 vedlegg 2 – Resultat avdelinger (prosjekter)
Sak 4 vedlegg 3 – Noter til årsregnskapet
Sak 5 – Veien videre for FIAN Norge
Sak 6 – Budsjett 2018 
Sak 6 vedlegg 1 – FIAN Norge budsjett for 2018