Promotering og markedsføring av amming og morsmelkerstatning

En av FIANs frivillige skal skrive masteroppgave i samfunnsernæring. Hun skal se på promotering og markedsføring av amming og morskmelkerstatning i Sørøst-Asia, og om dette er i henhold til WHO sine retningslinjer og til menneskerettighetene.

Jeg studerer samfunnsernæring ved Høgskolen i Oslo og Akershus, og i disse dager skal jeg levere prosjektbeskrivelse for min masteroppgave. Samfunnsernæring er et fagfelt som bygger på de klassiske ernæringsfagene om næringsstoffene og kroppens utnyttelse av disse, men også de strukturelle rammene rundt dette på befolkningsnivå både nasjonalt og globalt. Noe av det jeg liker med Samfunnsernæring, er at det setter mat og kosthold i et større perspektiv. Ernæring er så mye mer enn bare meg og min buksestørrelse.

I løpet av dette første året av mastergraden min, var jeg så heldig å kunne ta et emne om ernæring og menneskerettigheter, hvor retten til mat står sentralt. Det var da jeg fikk øynene opp for hvilket fantastisk verktøy menneskerettigheter kan være i ernæringsarbeid. Når tema for masteroppgave skulle bestemmes, var dette noe jeg ønsket å jobbe mer med.

Min masteroppgave skal derfor omhandle promotering og markedsføring av amming og morsmelkserstatning i Sørøst-Asia, hvor jeg skal ha et samarbeid med Alive & Thrive som jobber for en sunn vekst og utvikling av barn i dette området. Dette gjør de blant annet gjennom å sikre fremming av amming. Som stadfestet i Barnekonvensjonen, har alle barn rett til høyest mulig grad av helse, og passende tiltak skal gjøres for å bekjempe sykdom og underernæring. Videre står det også presisert at alle skal ha informasjon og støtte vedrørende barnehelse og ernæring, og da spesielt fordelene med amming. Et barns rett til å bli ammet kan sees på som en felles rett for mor og barn. Uten å tolke det som at moren har en forpliktelse til å måtte gi barnet morsmelk, skal hun ha tilgang på korrekt informasjon og veiledning, og hennes rett til å amme skal bli respektert og beskyttet.

I 1981 lanserte World Health Organization (WHO) The International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Med denne tok WHO en rettighetsbasert tilnærming til amming og markedsføring av morsmelkserstatning. Til tross for over 30 års fartstid, er brudd på koden fortsatt et stort problem, spesielt i Afrika og Asia.

Store, internasjonale barnematprodusenter markedsfører morsmelkerstatning så aggressivt at mange mødre som i utgangspunktet ikke ville hatt noen problemer med å amme barna sine, velger å heller gi morsmelkserstatning. Dette kan få svært alvorlige konsekvenser for barnets helse. WHO anbefaler eksklusiv amming fram til barnet er seks måneder, og at ammingen deretter opprettholdes fram til 2års alder. Et tidlig initiativ til amming (i løpet av den første timen etter fødsel) er også viktig for å sikre en god produksjon av morsmelk. I følge the Lancet kan en optimal ammepraksis potensielt forebygge over 800 000 dødsfall blant barn under fem år i fattige deler av verden.

I fattige land vil manglende hygieneforhold være et problem når barnet blir gitt morsmelkerstatning. Dårlig rengjøring av flasker, og utblanding av melkepulver i vann av for dårlig kvalitet, gjør at barnet blir mer utsatt for infeksjoner. I tillegg inneholder morsmelk blant annet viktige antistoffer som man ikke finner i morskmelkserstatning.

Aggressiv markedsføring, som overbeviser mødrene om at morsmelkserstatning vil være den beste løsningen allerede i svangerskapet, eller utdeling av gratis prøver ved fødsel, gjør at produsentene skaper en avhengighet til sine produkter. Foruten at det som nevnt er viktig med tidlig igangsetting av amming, blir morens melkeproduksjon regulert av barnets etterspørsel. Hvis barnet blir gitt annen væske eller mat vil det føre til mindre etterspørsel av mors bryst, og dermed også mindre produksjon. Tilslutt vil ikke mor kunne produsere tilstrekkelig med morsmelk, til tross for at hun med riktig støtte og veiledning ikke ville hatt problemer med å fullamme barnet sitt.

Mødre som lever i fattigdom kan etter hvert få problemer med å opprettholde innkjøp av erstatningsprodukter, og dermed bli nødt til å utvanne produktet for å drøye melkepulveret lengst mulig. Dette vil da kunne medføre at barnet ikke får tilstrekkelig med næring.

Min oppgave blir altså, i samarbeid med teamet fra Alive & Thrive, å analysere rapporter fra overvåkning av alle de viktigste massemediakanalene (aviser, tv, radio, sosiale medier etc.)  gjort i 6 land i Sørøst Asia. Dette for å se hvordan amming og morsmelkserstatning blir promotert og markedsført, og om det er i henhold til WHO sine retningslinjer og menneskerettighetene.

Alive & Thrive har kontor i Hanoi, Vietnam, og jeg skal i løpet av høsten ha to turer dit på til sammen 7 uker, for å jobbe med teamet der. Jeg er også så heldig at jeg får ha Lovise som medveileder på oppgaven! Foruten at hun er daglig leder her i FIAN Norge, skrev hun selv om retten til mat i sin masteroppgave i Samfunnsernæring. Så jeg gleder meg til å høste av hennes erfaringer og kunnskap på området, og ser fram til et intenst, men utrolig spennende og lærerikt år!

-Skrevet av Kristine H. Vinje.

Foto: Nick Cunard / DFID

Bekymringer angående implementeringen av utfallet fra ICN2

FIAN International deler bekymringene til International Baby Food Action Network (IBFAN) sine medlemsorganisasjoner. Gjennom to uttalelser angående de neste trinnene for implementeringen av utfallet fra The Second Conference on Nutrition (ICN2), viser de sin uro.

 

© Photo: Jun Borras. Mozambique 2009

© Photo: Jun Borras. Mozambique 2009

Som svar på dokumentet utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) angående oppfølgingen etter ICN2 som fant sted i november 2014, gir mer enn 273 organisasjoner fra det sivile samfunn som har fulgt prosessen til konferansen, uttrykk for sine bekymringer.

En av uttalelsene ser med bekymring på hvordan WHO foreslår å følge opp resultatene fra ICN2, spesielt “om inkonsekvens mellom avsnittet om felles FN-mekanismer, og det om ulikes aktørers engasjement”. Uttalelsen advarer om unøyaktigheten i å fremstille Committee on the World Food Security (CFS) som et forum for ulike aktører, istedenfor som en internasjonal komité holdt av FAO, slik som CFSs reformdokument understreker. Videre gir det grunn til bekymring at CFS danner grupperinger sammen med Scaling Up Nutrition (SUN) og Non Comminucable Disease (NCD) Coordinating Mechanisme, fordi “ingen av disse enhetene er mellomstatlige organer, og er heller ikke passende som globale styringsmekanismer for ernæring.”

Den andre uttalelsen som er sendt inn av de samme organisasjonene, retter seg mot misoppfatningen av teorien om interessekonflikter (CoI; Conflict of Interest) som vises i WHO dokumentet. Ved å igjen understreke at ”interessekonflikter handler om en konflikt innenfor en person eller en institusjon og ikke mellom aktører”, viser uttalelsen bekymring for den store risikoen det vil være å vedta utkastet til rammeverket for en prøveperiode, slik som enkelte medlemsstater ønsker. Som svar, og for å fullføre dette rammeverket, invitere de signerende organisasjonene medlemsstatene til å etablere en åpen arbeidsgruppe, med informasjon fra et ekspertmøte om interessekonflikter og med offentlig deltakelse.

Nøkkelhullmerkede produkter: sunne eller ei?

Butikkene bugner over av matvarer og ulike produkter. Valgene er mange og for enkelte vil en pekepinn på sunnheten ofte være avgjørende. Nøkkelhullmerkede produktet er myndighetenes pekepinn til oss norske borgere. Men vil det i realiteten alltid være et godt valg å velge nøkkelhullmerkede produkter?

Den offentlige merkeordningen for matvarer, i utgangspunktet for ferdigpakkede matvarer, ble innført i Norge i 2009 og er nedfelt i den såkalte Nøkkelhullsforskriften. Ordningen med nøkkelhullsmerking er et resultat av et felles samarbeid mellom norske, danske og svenske myndigheter og har som formål å gjøre det enklere for forbrukere å velge sunnere produkter.  De nøkkelmerkede produktene er undergått nøye kriterier; herunder at de må ha mindre salt, fett, sukker og mer kostfiber enn tilsvarende produkter på markedet. Ordningen er tilsynelatende en velfungerende og enkel måte å informere forbrukere om den maten de spiser. Hadde det bare vært så enkelt. Problemet ligger i ordningens frivillige aspekt og store hull i de nåværende kriteriene.

Ingen tvang:

Det foreligger ikke noe element av tvang fra myndighetene ovenfor matprodusentene om at alle deres produkter som er til salgs i butikkene skal vurderes for nøkkelhullmerking. Det er en frivillig merking med nøkkelhullet. Det er med andre ord opp til selskapene selv om de ønsker å være med på ordningen.

Konsekvensen av den frivillige merkingen er at det ovenfor forbrukerne ikke foreligger noen garanti for at det produktet som er merket med et nøkkelhull faktisk er det sunneste på markedet. Alternativet som står rett ved siden av det nøkkelhullsmerkete produktet, kan i teorien være betydelig sunnere. Det får ikke forbrukerne vite, da visse selskaper har valgt å stelle seg utenfor ordningen.

Følgen blir at ordningen ikke er en sammenligning av alle like produkter på markedet. Det er heller en sammenligning av de produktene som ønsker å være en del av ordningen. Skal du for eksempel kjøpe en frokostblanding kan det godt hende at det merket som står rett ved varen med nøkkelhullmerket faktisk er det sunneste på markedet, de har bare valgt å stå utenfor den offentlige merkingen. Så med mindre du går inn for å lese næringsinnholdet bakpå samtlige frokostblandinger, er det naturlig at du velger den med nøkkelhullet og i realiteten kan ende opp med en sunn, men ikke den sunneste varianten på markedet.

Er kravene til nøkkelhullmerket strenge nok?

Slik forskriften er utformet er det flere som peker på at det ikke nødvendigvis er sunne produkter som blir merket med et nøkkelhull, men også de som er sunnere alternativer til en usunn matvare. I august 2011 oppfordret Mattilsynet og Helsedirektoratet til innspill vedrørende en eventuell revisjon av Nøkkelhullforskriften. Blant respondentene var blant annet Økologisk Norge (Oikos) som tidligere har uttalt at det er ”hull i sunnhetslogikken bak Nøkkelhullforskriften”. I sitt innspill til revidering av forskriften uttaler Oikos at den nåværende forskriften svikter på flere områder. Blant annet peker de på at både hel- og halvfabrikerte varer bør ekskluderes fra merkeordningen. Videre anfører Oikos at det må stilles strengere krav til både saltinnhold, innhold av mettet fett og tilsetningsstoffer. Oikos anfører at verken produkter med transfett eller kunstige tilsetningsstoffer bør være inkludert i merkeordningen, slik situasjonen er under den opprinnelige forskriften.

I 2012 ble merkeordningen relansert av Helsedirektoratet uten endringer i forskriften, til tross for klare uttalelser fra høringsinstansene om at endringer måtte til. Helsedirektoratets nysatsning under slagordet “Små grep, stor forskjell” har høstet kritikk. Blant annet har det blitt pekt på at frossenpizzaen Grandiosa fremdeles er merket med Nøkkelhull og dermed skaper forvirring blant forbrukerne; er pizza plutselig er å anse som sunt? Kritikken blir avfeid fra myndighetene med påstand om at det er de små skrittene som gjør at folk spiser litt sunnere som er viktig.

 Nytt utkast – nye muligheter:

Den 24. januar i år ble det lagt frem utkast til ny Nøkkelhullforskrift med høringsfrist satt til 28. mars. En ny revidert versjon av forskriften er antatt å tre i kraft fra 1. januar 2016. Med utkastet erkjenner myndighetene at kravene til merking med Nøkkelhull må strammes inn. Men hvor langt er myndighetene villig til å gå i kampen for en sunn tilværelse?

I utkastet er det fremmet forslag om å stramme inn kriteriene for maksimalt salt- og sukkerinnhold i de fleste matvaregruppene. I tillegg skal det være krav om mindre mettet fett og mer fullkorn. Det åpnes også for at ordningen ikke kun skal gjelde ferdigpakkede varer, men også uemballert mat som brød og kjøtt fra ferskvaredisken. Det er også et ønske om at nye matvaregrupper skal inkluderes i ordningen, blant annet grønnsaksretter, nøtter, saus og dressing.

Myndighetene skal ha ros for at de strammer inn kravene til Nøkkelhullmerkingen, slik at de produktene som blir vurdert og markert forhåpentligvis blir sunnere enn hva som er tilfelle i dag. Det er likevel grunn til å rette misnøye mot myndighetenes reservasjon mot å anvende Nøkkelhullsmerkingen som en tvungen og ikke en frivillig ordning.

Hvor står vi nå i spørsmålet om regulering og sunnhet? 

Det er fremdeles en lang vei å gå. Så lenge det foreligger et element av frivillighet vil ordningen trolig få svekket troverdighet blant forbrukerne. Skal nøkkelhullsordningen være et effektivt virkemiddel både som informasjonsspredning til forbrukerne og samtidig en regulering av matvarebransjen som innebærer en utvikling i retning sunne produkter, må det være en ordning som alle er med i. For å få alle selskapene med i ordningen bør den trolig enten være tvungen eller medføre slike ulemper at det lønner seg å delta. En måte å gjøre ordningen fordelaktig for matprodusentene er at myndighetenes ordning får den tilstrekkelige tilliten fra befolkningen slik at folket kan pålegge et press på selskapene til å utvikle sunne produkter og ta del i ordningen.

Det gjenstår å se hvor handlekraftige myndighetene velger å være i den reviderte Nøkkelhullsforskriften.

Av Cecilia Sognnæs, jurist og frivillig i FIAN

 

 

Foreldre kan ikke ta kampen alene

800px-Unhealthy_snacks_in_cart

Tim Lobstein fra World Obesity Federation var til stede på konferansen ‘Corporations in the Global Food System and Human Rights’ på Norsk Senter for Menneskerettigheter den 11. og 12. september. Budskapet: Frivillige retningslinjer for multinasjonale selskaper for å hindre markedsføring rettet mot barn fungerer ikke. Barn blir utsatt for reklame, og selskapene vet nøyaktig hva de gjør.

Det er ingen hemmelighet at overvekt er et verdensproblem og at den unge generasjonen i særlig grad lider. Det som kanskje ikke er så åpenbart, er at multinasjonale selskaper bruker enorme summer på å markedsføre sine produkter direkte til barn og unge. På verdensbasis har matindustrien det desidert største markedsføringsbudsjettet, og 60 % av budsjettet går til markedsføring av mat og drikke med høyt fett- og sukkerinnhold.

Lobstein viser flere eksempler på hvordan selskapene har en enorm påvirkning på hva barn spiser. Stikkord er fargen, smaken og formen på maten. Hadde vi eliminert tilsatt farge og kunstig smak, ville det utgjort en enorm forskjell, sier han, og viser til hvordan tilsatt farge og smak, f.eks i yoghurt og frokostblanding, gir assosiasjoner til frukt, selv om produktene i hovedsak består av fett og sukker. Videre viser han til den såkalte ”masehøyden” i butikken, der usunn mat blir strategisk plassert nær gulvet, mens frukt og grønnsaker plasseres utenfor barns rekkevidde.

Matindustrien påvirker barn både via TV-reklame og barnespill på nettbrett, sier Lobstein. I begge tilfeller brukes ofte kjente tegneseriefigurer for å tiltrekke barns oppmerksomhet. Nestlè brukes som eksempel på et selskap som også benytter seg av produktplassering i barneprogrammer. Lobstein peker videre på en «normalisering» av usunn mat som en viktig markedsføringsstrategi, slik vi ser f.eks hos McDonalds, som vil fremstå som en naturlig del av hverdagslivet.

Trenden er at markedsføringen rettes mot yngre og yngre barn og når stadig bredere grupper. Selskaper som Nestlè og Coca Cola gjemmer seg bak at de bidrar til økonomisk vekst, mens deres bidrag i realiteten går til fedmeepidemien og en massiv økning i livsstilssykdom verden over. I land hvor dødelighet fra smittsomme sykdommer fremdeles er høy, skaper denne ekstra byrden av livsstilssykdom et enormt press på et allerede utilstrekkelig helsevesen.

Kampene mellom foreldre og barn som foregår ved butikkhyllene hver eneste dag, skulle vært en kamp mellom helsemyndighetene og industrien, mener Lobstein. Det er opp til myndighetene å regulere markedsføringen mot barn. Foreldre kan ikke ta kampen mot milliardindustrien alene.

Av Cecilia Sognnæs og Lovise Ribe

Sivilsamfunnet krever forrang for menneskerettigheter

Av Mia Vanessa Henriksen

– Aksept og implementering av staters ekstraterritoriale forpliktelser vil spille en nøkkelrolle i å regulere globalisering. I dag er vi vitne til en erosjon av de politiske prestasjoner som er gjort de siste 20 årene. Denne konferansen har evaluert og behandlet de mange alvorlige hullene i beskyttelsen av menneskerettighetene. Dette har skjedd i takt med globaliseringen, sier Rolf Künnemann, FIAN International.

Han, jeg og mer enn 140 personer fra ulike sivilsamfunnsorganisasjoner rundt om i verden var 25.-26. juni samlet i Wien i anledning 20-årsjubileet for Verdenskonferansen om menneskerettigheter og den tilhørende Wien-erklæringen og handlingsplanen utgitt den 25. juni 1993. Konferansen bar navnet Wien+20. En fremtidsrettet erklæring ble vedtatt med bred støtte, og det ønskes at en tredje verdenskonferanse skal benytte erklæringen i 2018 – 25 år etter den siste verdenskonferansen.

Wien+20-erklæringen understreker en forrang for menneskerettigheter, spesielt i forhold til næringslivsinteresser. Respekt, beskyttelse og oppfyllelse av alle menneskerettigheter er alle staters ansvar. Til tross for framgangen i beskyttelsen av menneskerettighetene ser man at visse interesser, særlig bedrifters interesser, blir beskyttet, selv i multilaterale fora og avtaler. Dette utgjør en trussel, spesielt for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, som fortsatt mangler tilstrekkelige former for juridiske sanksjoner i forhold til andre juridiske regimer som internasjonal handelsrett.

Se FIAN Internationals bilder fra Wien + 20 her.

Wien+20-konferansen uttrykte også dyp bekymring over den økende kriminalisering av, og angrepene på menneskerettighetsforsvarere – inkludert flyktninger og innvandrere – og den økende utnyttelse av kvinner i sammenheng med den globale kapitalismen. Realisering av kvinners rettigheter og likestilling, sammen med retten til å leve fri fra diskriminering, er et nøkkelgrunnlag for menneskerettigheter.

Konferansen fordømmer brudd på retten til mat og ernæring som fører til sult, feilernæring og relaterte sykdommer. De som oftest rammes av sult er småskala matprodusenter, marginaliserte urbane og rurale arbeidere, diskriminerte sosiale grupper, arbeidsløse og deres familier. Konferansen oppfordrer stater til å føre en politikk som respekterer, beskytter og innfrir individers, gruppers og folks tilgang til tilstrekkelig ernæring, rett til grunnleggende ressurser (jord, vann, frø, kreditt), arbeidsplasser og anstendig levelønn, viktige offentlige tjenester (vann, sanitær, utdanning, helsetjenester), sosial beskyttelse og sosial trygghet, inkludert grunnleggende inntekt, i tråd med matsuverenitetsrammeverket.

Det er store hull i beskyttelsen av menneskerettighetene som oppstår fra det faktum at mange stater fortsatt tolker sine forpliktelser til å gjelde kun, eller først og fremst, innenfor egne grenser, til tross for at menneskerettighetene er universelle rettigheter. Uten aksept og gjennomføring av ekstraterritoriale forpliktelser, kan menneskerettighetene ikke være universelt realisert, de kan heller ikke spille en betydelig rolle i reguleringen av globaliseringen.

Wien+20-erklæringen krever ansvarlighet og bindende regulering av transnasjonale selskaper og mellomstatlige organisasjoner og minner stater om sine menneskerettslige forpliktelser i forbindelse med internasjonalt samarbeid og assistanse.

Statens pensjonsfond utlands (SPUs) investeringer i det canadiske selskapet Goldcorp er et aktuelt eksempel på viktigheten av at stater bindes av ekstrateritorielle forpliktelser for næringsvirksomhet, eller investeringer i næringsvirksomhet i andre land. FIAN Norge jobber aktivt for at Norge gjennom SPU skal trekke seg ut av selskapet som bryter menneskerettighetene i Marlingruven i Guatemala.

FIAN Norge, sammen med FIAN International ønsker erklæringen velkommen, og ber om at verdenssamfunnet er sine menneskerettslige forpliktelser bevisst.

Svoltkatastrofe: Den internasjonale innsatsen på Afrikas horn må trappast opp

28.07.2011: Fleire enn 11 millionar menneske treng naudhjelp på Afrikas horn, og den internasjonale innsatsen kjem for seint, seier Verdas matvareprogram (WFP). FNs ekspertar på Somalia og på matspørsmål ber om at hjelpen blir trapa kraftig opp i det som er det verste katastrofen på over ti år. Redd Barna oppfordrar G20-landa til å gje meir pengar, og Flyktningehjelpen startar innsamlingsaksjon i Noreg og ber det internasjonale samfunnet om 56 millionar kroner for å hjelpa svoltråka i Somalia.

FIAN krever handelsreguleringer for såfrø som respekterer retten til mat

15.04.2011: På den internasjonale dagen for småbønders kamp, 17. april, står FIAN sammen med millioner av bønder og krever at EU respekterer bøndenes rett til tilstrekkelig mat når nye handelsavtaler forhandles.  Å brødfø verden og ta vare på det biologiske mangfoldet må ikke underordnes private industriselskapers interesser.  Les hele pressemelding på FIAN International sine sider.

Korleis kan vi brødfø alle og samtidig redde jorda?

21. januar 2011: For små investeringar i landbruk og handel med mat har fanga mange land i ein ond sirkel med låg produktivitet og sårbarheit for prisendringar, seier FNs spesialrapportør for retten til mat, Olivier de Schutter. Han ber investorar om å slutte med å subsidiere kunstgjødsel og frø – som han kallar private goder, og heller investere i offentlege goder som betre infrastruktur, betre lokale marknader, tilgang til kreditt og lagerkapasitet. Mykje av dette må bønder sjølv organisere, seier de Schutter i eit intervju med den engelske avisa The Guardian.

Hva er en menneskerettighet?

26.01.2006: – Retten til mat, slik den er beskrevet i FNs Konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, kan gjøres til et effektivt våpen mot sult og fattigdom. Men rettighetene må konkretiseres og utvikles videre, og forpliktende avtaler må inngås, sier Wenche Barth Eide ved Avdeling for ernæringsvitenskap på Universitetet i Oslo. Les forskningsartikkelen i Apollon.no.

HASTEAKSJON: Tiger-reservat truer retten til mat!

1377 menneskers rett til mat i landsbyen Balapur blir truet etter opprettelsen av Banke nasjonalpark i Nepal i 2010. Nasjonalparken begrenser tilgang til skog og andre ressurser for innbyggerne der, hovedsakelig gårdbrukere som lever av å dyrke jorden.

Nederst på denne siden finner du nettaddressen til hasteaksjonens underskriftsside.

Bakgrunn

13. mai 2010,  kunngjorde Nepals regjering at Banke Nationalpark var etablert som tiger-reservat. Dette medfører alvorlige restriksjoner for alle 238 husstander i Balapur, i følge Nasjonalparkdepartementet. De fleste landsbyboerne I dette området lever av jorda, av skogens ressurser og fra elver. Mindre tilgang på skogen vil påvirke deres livsgrunnlag negativt. Ernærings- og helsesituasjonen til landsbybeboerne vil dessuten bli betydelig påvirket, spesielt når det gjelder gravide og barn.

Landsbybeboerne har organisert seg i en landsbykomité. De har organisert møter, sendt begjæringer og besøkt myndighetene for å fremsette krav om erstattninger, med støtte fra FIAN Nepal. Imidlertid har ingen av deres krav blitt imøtekommet. Den 12. februar 2012 ble en fredlig demonstrasjon møtt med overdreven bruk av makt fra distriktets administrasjon, noe som førte til at 42 mennesker ble skadet.

Signér oppropet, og krev at alternative boliger med tilsvarende infrastruktur og landkvalitet blir skaffet til veie. Følg denne lenka for digital signering:

http://www.fian.org/cases/letter-campaigns/nepal-establishment-of-national-park-threatens-the-right-to-food-of-villagers-in-balapur/fcampaign_view