Innspill til ny Folkehelsemelding

1. oktober 2018 markerte FIAN Norge den internasjonale dagen for eldre med å sende innspill til Eldre- og folkehelseministeren om den nye Folkehelsemeldingen.

En ny Folkehelsemelding er under utarbeidelse i Norge. Eldre-og folkehelseministeren har invitert til innspill, og spør: Hvilke områder krever en forsterket innsats og hvor trenger vi nye virkemidler? FIAN Norge mener det må satses på å sikre eldres rett til mat og ernæring.

41 000 mennesker bor på sykehjem i dag. Beboerne har krav på mat som dekker deres ernæringsmessige behov, men det er et stort gap mellom retningslinjer og praksis. Opptil 60% av eldre som mottar kommunale tjenester er underernærte eller i risiko for å bli underernærte. 80% av sykehjemsbeboere er demente og har særlig behov for tett oppfølging.

Tidspress og mangel på personale fører til at ikke alle beboerne får dekket sine behov for hjelp under måltidene. Undersøkelser gjennomført av Helsedirektoratet viser dessuten at én av tre eldre sykehjemsbeboere som er i risiko for å bli underernært ikke har fått utarbeidet en ernæringsplan i sin kommune. Samtidig er det store regionale forskjeller: i Oslo har 78 % av eldre fått kartlagt sin ernæringsstatus, mot bare 20 % i Finnmark. Tilbudet som de eldre mottar, og kartlegging av deres situasjon, preges altfor ofte av tilfeldigheter. Slik skal det ikke være, alle har krav på de samme rettighetene.

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter vi alle skal nyte godt av, og som staten plikter å ivareta for den enkelte. Staten har et ansvar for å respektere, beskytte og innfri befolkningens menneskerettigheter, inkludert retten til fullgod mat og ernæring. Aspektet om å innfri retten til mat er spesielt relevant for sykehjemsbeboere, da de er helt avhengig av pleie og omsorg fra ansatte for å få sine ernæringsmessige behov dekket. I praksis har de ansatte ansvar for at staten oppfyller sine menneskerettslige forpliktelser i de daglige møtene med beboerne. For at beboerne skal få et forsvarlig helsetilbud, er det helt avgjørende at de ansattes kompetanse og kapasitet styrkes.

Menneskerettighetene stiller ikke bare juridiske bindende krav. Menneskerettslige prinsipper som selvbestemmelse og medvirkning i egen hverdag er en viktig del av den personlige integriteten som lett kan tas for gitt.  Det må tilrettelegges for at beboernes stemmer blir hørt, og at deres anbefalinger blir tatt på alvor.

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter påpeker at det forekommer praksis i norske sykehjem som utgjør brudd på menneskerettighetene. Til tross for rettighetsbruddene fremsettes det få klager, og det er svært sjeldent at beboerne selv brukes som kilder i kartleggingen av situasjonen på norske sykehjem.

I løpet av 2018 har FIAN Norge i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening avholdt individuelle medvirkningsverksted på sykehjem der beboerne har fortalt om sine matopplevelser. Det er behov for flere lignende undersøkelser for å få økt innsikt i hvordan beboerne selv opplever hverdagen på norske sykehjem, samt styrke beboernes mulighet for medbestemmelse.

FIAN Norges anbefalinger for å forebygge underernæring og tilrettelegge for gode måltidsopplevelser hos eldre sykehjemsbeboere:

  • Styrke de ansattes kompetanse og kapasitet, samt opprette stillinger med ansatte med ernæringskompetanse.
  • Kartlegging og undersøkelser på sykehjem bør inkludere beboere som kilder.
  • Involvere beboere og pårørende ved hvert enkelt sykehjem i planlegging og utarbeidelse av meny.
  • Opprette “mat- og ernæringsgrupper” ved hvert enkelt sykehjem med representanter fra alle involverte profesjoner og grupper, bestående av pårørende, beboer, lege, sykepleie, helsefagarbeider, kursansvarlig m.fl.
  • Uhensiktsmessig måltidsrytme, inkludert lang nattefaste og kort tid mellom lunsj og middag, bør unngås. Nattefasten bør ikke overskride elleve timer.

Les FIAN Norgs høringsinnspill her .