Civil society condemns murder of Berta Cáceres

Networks and organizations across the Americas and Europe issue a statement condemning the assassination of the Honduran human rights activist Berta Cáceres.

Berta Cáceres, Lenca indigenous leader and coordinator of the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras (COPINH) was murdered on 3 March at her home in Honduras. While expressing its deepest condolences to her family, civil society urges the Honduran authorities to invest all necessary resources to investigate, prosecute, punish those responsible and take appropriate remedy measures, including publicly dignifying the memory of Berta. The international community, the statement reads, should also “ take all necessary measures to ensure that the Honduran State fulfill its human rights obligations.”

Berta Cáceres lived defending the territorial and cultural rights of indigenous peoples, the Garifuna peoples and peasants. She was recognized nationally and internationally as a human rights defender, particularly for the rights of women and indigenous peoples. In recent years, Berta was the victim of harassment, persecution, intimidation, stigmatization and discrimination both by State and non-State actors, because of her activities defending human rights of indigenous communities opposed to the hydroelectric and mining operations that have been imposed in their territories without their free, prior and informed consent.

Read the statement here!

For further queries, please contact: morena(at)fian.org

Retten til mat oversett i FNs gjennomgang av Honduras

8. mai 2015 avholdt FN en periodisk gjennomgang av Honduras’ menneskerettslige forpliktelser.  FIAN reagerer på at retten til mat og bønders rettigheter ble oversett i gjennomgangen.

De menneskerettslige forpliktelsene til FNs medlemsstater blir jevnlig gjennomgått i FNs Menneskerettighetsråd i en prosess som kalles UPR (Universal Periodic Review.) Den 8. mai 2015 fikk FNs medlemsstater anledning til å stille Honduras spørsmål om menneskerettssituasjonen i landet, og ga anbefalinger til hvordan Honduras kan bedre kårene for menneskerettigheter.

I forkant av Honduras’ UPR, utrykte FIAN Norge bekymring for menneskerettssituasjonen i landet. FIAN påpekte at det er økende straffefrihet for brudd på menneskerettighetene; og at ytringsfriheten, kvinners og bønders rettigheter er under sterkt press. FIAN er glad for at viktige menneskerettsspørsmål rundt kvinners og barns rettigheter, straffefrihet og juridisk uavhengighet ble grundig gjennomgått.  Samtidig reagerer FIAN på at det ble viet lite oppmerksomhet til strukturelle tiltak som er avgjørende for at retten til mat – inkludert tilgang til naturressurser – blir
realisert.

Vold utført av både statlige og ikke-statlige aktører mot lokale bønder forblir et stort problem, og blir ikke tilstrekkelig etterforsket.  Norge og Thailand var de eneste landene i høringen som
henviste til dette i sine anbefalinger
til Honduras.  Norge anbefalte at Honduras effektiviserer sin etterforskning, påtale og straff av forbrytelser begått mot småbønder i Bajo Aguán.

Småbønder i Bajo Aguán har i flere år blitt utsatt for vold og menneskerettsbrudd, og FIAN International konstaterer at tilgang til jord ikke har blitt avklart på en holdbar eller rettferdig måte. Etter høringen sa daglig leder i FIAN Honduras, Ana María Pineda Medina at: ”Når det gjelder jordspørsmål, som i Bajo Aguán, svarer myndighetene med militarisering av konfliktområder, vilkårlige og voldelige utkastelser, og med kriminalisering av menneskerettighetsforkjempere … Det er et gap mellom hva staten sier, hva som blir lovfestet, og hva som faktisk blir iverksatt. Dette fører til at det ikke er samsvar mellom teori og praksis, og at retten til fullgod mat ikke blir realisert på en effektiv måte.”

For mer informasjon, se: UPR – Honduras

Foto: FIAN International/ Kvinne fra Honduras viser avisoppslag om vold i Bajo Agúan.