Hva gjør vi?

FIANs visjon er en verden uten sult, der ethvert menneske får realisert sine menneskerettigheter i verdighet, og særlig retten til mat, ernæring og livsgrunnlag.

Det er en grunnleggende menneskerett å brødfrø seg selv. Denne retten brytes hver dag til tross for at på det verdensbasis produseres nok mat. Nærmere 800 millioner mennesker er i dag sultne.

FIAN er en uavhengig, internasjonal menneskerettighetorganisasjon som arbeider for å opplyse om og sikre enkeltindividets rett til fullgod mat. Dette gjør vi gjennom engasjement i enkeltsaker og informasjonsvirksomhet. Vi samarbeider med andre organisasjoner med å påvirke nasjonale og internasjonale myndigheter, og på forespørsel fra lokale organisasjoner legger FIAN press på myndigheter, internasjonale organisasjoner eller multinasjonale selskaper når retten til mat krenkes.

FIAN bygger sitt arbeid på pilarer som Verdenserklæringen om menneskerettighetene og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

FIAN Norge jobbet inntil 2018 med prosjektet The right to food in India and Nepal, støttet av Norad. Prosjektet bidro til at lokalsamfunn i ni lokalsamfunn i India og Nepal ble oppmerksomme på hvilke rettigheter de har og og de fikk støtte i arbeidet overfor lokale myndigheter med å realisere disse. Prosjektet bidro også til styrking og kapasitetsbygging av FIAN India.

I arbeidet med politisk påvirkning og informasjonsarbeid har vi i 2021 prioritert:

Ernæring på institusjoner og sykehjem i Norge, med hovedvekt på forholdene for eldre.
Oppfølging av uttalelsene fra Mennskerettighetsrådet i Geneve, etter høringen av Norge i februar 2020.
Følge med på forhandlingene i Committee on Food Security CFS i ROma, spesielt prosessen rundt Voluntary Guidelines for Food Systems.
Prosessen mot FNs generalsekretærs Food Systems Summit 2021, som skal konkludere under Generalforsamlingen i september 2021.  FIAN Norge forventer at det blir en åpen prosess hvor vi, i samarbeid med FORUM kan komme med innspill og bidrag, og ha en dialog med norske myndigheter omkring norske posisjoner.

FIAN Norge gjennomfører et samarbeidsprosjekt med FIAN Portugal omkring ETOs (ExtraTerritorial Obligations).

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) et sentralt tema for FIAN Norge. Gang på gang blir det avdekket hvordan SPU gjennom sine investeringer har bidratt til alvorlige menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade. Norge har et særskilt ansvar for å ivareta internasjonale forpliktelser til å respektere menneskerettighetene som eier og investor i verdens største statlige investeringsfond.

. Kontakt oss på post(at)fian.no hvis du ønsker å bli medlem.

Årsmeldinger

FIANs arbeid for menneskerettigheter er gjennom flere år dokumentert i våre årsmeldinger. Selv om FIAN Norge er en liten organisasjon, gjør vi et svært viktig arbeid og oppnår gode resultater. For tiden arbeider vi direkte med støtte til og i nært samarbeid med FIAN-organisasjoner i India og Nepal. Vi er også aktive overfor norske myndigheter for at de skal sette arbeidet for retten til mat høyere opp på dagsorden.  Du kan finne årsmeldingen våre i biblioteket.