Hva gjør vi?

FIANs visjon er en verden uten sult, der ethvert menneske får realisert sine menneskerettigheter i verdighet, og særlig retten til mat, ernæring og livsgrunnlag.

Det er en grunnleggende menneskerett å brødfrø seg selv. Denne retten brytes hver dag til tross for at på det verdensbasis produseres nok mat. Nærmere 800 millioner mennesker er i dag sultne.

FIAN er en uavhengig, internasjonal menneskerettighetorganisasjon som arbeider for å opplyse om og sikre enkeltindividets rett til fullgod mat. Dette gjør vi gjennom engasjement i enkeltsaker og informasjonsvirksomhet. Vi samarbeider med andre organisasjoner med å påvirke nasjonale og internasjonale myndigheter, og på forespørsel fra lokale organisasjoner legger FIAN press på myndigheter, internasjonale organisasjoner eller multinasjonale selskaper når retten til mat krenkes.

FIAN bygger sitt arbeid på pilarer som Verdenserklæringen om menneskerettighetene og Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.

FIAN Norge jobber for tiden med prosjektet The right to food in India and Nepal, støttet av Norad. Prosjektet bidrar til at lokalsamfunn i ni lokalsamfunn i India og Nepal blir oppmerksomme på hvilke rettigheter de har og støttes i arbeidet overfor lokale myndigheter med å realisere disse. Prosjektet bidrar også til styrking og kapasitetsbygging av FIAN India.

I arbeidet med politisk påvirkning og informasjonsarbeid er Statens Pensjonsfond Utland (SPU) et sentralt tema for FIAN Norge. Gang på gang blir det avdekket hvordan SPU gjennom sine investeringer har bidratt til alvorlige menneskerettighetsbrudd og grov miljøskade. Norge har et særskilt ansvar for å ivareta internasjonale forpliktelser til å respektere menneskerettighetene som eier og investor i verdens største statlige investeringsfond.

FIAN Norge er registrert i Innsamlingskontrollen.

Nyhetsbrevet og magasin

Nyhetsbrevet Mat og rett og vårt årlige magasin Sulten på rettferdighet, blir tilsendt våre medlemmer. Kontakt oss på post(at)fian.no hvis du ønsker å bli medlem.

Årsmeldinger

FIANs arbeid for menneskerettigheter er gjennom flere år dokumentert i våre årsmeldinger. Selv om FIAN Norge er en liten organisasjon, gjør vi et svært viktig arbeid og oppnår gode resultater. For tiden arbeider vi direkte med støtte til og i nært samarbeid med FIAN-organisasjoner i India og Nepal. Vi er også aktive overfor norske myndigheter for at de skal sette arbeidet for retten til mat høyere opp på dagsorden.  Du kan finne årsmeldingen våre i biblioteket.