Internasjonal politikk

FIAN har konsultativ status i FN og følger spesielt arbeidet i:

•    Verdens matsikkerhetskomité (CFS)
•    FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO)
•    FNs menneskerettighetsråd
•    FNs komité som overvåker konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-konvensjonen)

FIAN Norge er en del av NGO-forumet for menneskerettigheter. Dette forumet utarbeider årlig et felles dokument til Utenriksdepartementet, der vi trekker fram fem tematiske saker og fem landsaker vi mener norske myndigheter skal prioritere i FN. Her legger vi fram argumenter for hva norske myndigheter kan gjøre for å styrke FNs menneskerettighetsarbeid. FIAN Norge har kontakt med Utenriksdepartementet og den norske delegasjonen i Genève om relevante prosesser i FNs menneskerettighetsråd.

FIAN og Verdens matsikkerhetskomité (CFS)
CFS er i dag en mer selvstendig komité under FAO enn den var tidligere. Det er FAOs medlemsstater som fatter beslutninger i CFS. I tillegg har også andre sentrale internasjonale aktører som for eksempel Verdensbanken og UN Women plass i komitéen. Sivilt samfunn er representert på likefot med de andre komitémedlemmene, men har ikke stemmerett. Sivilt samfunn er organisert gjennom sivilsamfunnsmekanismen, der FIAN er en sentral aktør.

Dagens fokus
FIAN Norge har vært, og vil fortsette å være, en tydelig stemme i debatten om ekstraterritorielle forpliktelser (ETO) og næringslivets samfunnsansvar. ETO omhandler staters menneskerettslige forpliktelser utenfor egne landegrenser, og er et politikkområde som FIAN Norge er sterkt engasjert i.  FIAN Norge følger også prosessen til FNs arbeidsgruppe om næringsliv og menneskerettigheter, som hadde sin første sesjon i juli 2015.  Arbeidsgruppen har mandat til å utarbeide et juridisk bindende instrument som skal holde næringslivsaktører ansvarlige for brudd på menneskerettigheter. FIAN Norge mener det er viktig å få et slikt rammeverk på plass, og er gjennom FIAN International aktiv i Treaty Alliance – en paraplyorganisasjon for aktører som fremmer dette arbeidet.

FIAN Norge følger også prosessen rundt de nye bærekraftsmålene, som trådde i kraft 1. januar 2016.  De 17 nye bærekraftsmålene tar sikte på å utrydde fattigdom innen 2030, og legger dermed globale føringer på framtidens utviklingspolitikk.   Spesielt mål 2 stiller seg sentralt for FIANs arbeide – det går ut på å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.  For FIAN Norge, er det viktig at en rettighetsbasert tilnærming blir opprettholdt i denne prosessen.

Tidligere år
I nesten ti år fram til 2013, ledet FIAN Norge matsikkerhetsgruppa i ForUM. Da representerte vi ForUM i den norske FAO-komiteen, som Utenriksdepartementet har hovedansvaret for. Dette har vært en viktig arena for å påvirke norske myndigheters posisjoner i forhold til CFS og FAO. I tillegg har FIAN Norge hatt hyppig kontakt med Norges ambassadør til FN i Roma.

I 2012 var FIAN Norge aktive i arbeidet opp mot FNs oppfølgingsmøte om bærekraftig utvikling (Rio + 20) og FNs kvinnekommisjon, som i 2012 hadde fokus på kvinner på landsbygda.

Du kan lese mer om vårt arbeide i våre årsmeldinger, som du finner her.