FIAN Norge avholder årsmøte 29. april

Årsmøtet 2020 ble på grunn av corona gjort om til et elektronisk møte, og utsatt til 4. november. På møtet ble det sittende styret supplert med noen nye medlemmer, og styret arbeider frem til det ordinære årsmøtet for 2021, som finner sted:

TORDAG 29. APRIL KL 18.00.
Elektronisk møte. Zoom link sendes ut til alle medlemmer kort tid før møtet.


Organisasjonen drives for tiden utelukkende basert på idealisme og innsats fra styrets medlemmer, uten noen form for sekretariat.  Kontoret i Kolstadgata er stengt, og alle møter gjennom året har foregått via elektroniske midler.
Tross utfordringene har vi lykkes i å opprettholde et visst aktivitetsnivå gjennom 2020.  Det viktigste har kanskje vært følgende:

 • å følge opp anbefalingene fra Komiteen for Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter sine anbefalinger til Norge, som de kom med i møtet i Genève i februar 2020. Hovedvekt på utenomterritorielle forpliktelser.
 • politisk påvirkningsarbeid for å få på plass en handlingsplan for ernæring på sykehjem.
 • Vi fulgte med på sluttforhandlingene i Committee on Food Security (CFS) om Volontary Guidelines on Food Systems and Nutrition, og kom med innspill til de norske forhandlerne om styrking av menneskerettighetsperspektivet. 

I de siste månedene har vi engasjert oss i forarbeidene for FNs generalsekretær Guterres sitt toppmøte om matsystemer i september, Food Systems Summit (FSS). Målet er å få aksept for at retten til mat må være grunnmuren i tenkningen omkring internasjonale matsystemer, samt sikre at småbønder, landarbeidere og marginaliserte grupper blir representert i diskusjonene, og deres synspunkter hørt og respektert. Dette er en kontroversielt prosess, hvor FIAN international på sin side har stilt en rekke krav til forarbeidene, og dersom disse betingelsene ikke oppfylles vil de gå inn for en boikott fra sivilsamfunnets side. 

Det har tidligere blitt varslet et forslag om nedleggelse av FIAN Norge.  Dette forslaget ble ikke realitetsbehandlet i 2020, og vil derfor komme opp på årsmøtet 2021.
Dersom forslaget om nedleggelse ikke godkjennes, vil det velges nye styremedlemmer. Øvrige ordinære årsmøtesaker er: Regnskap for 2020, Styrets beretning om aktiviteter i 2020, og budsjett 2021.
Det understrekes at dagens styre ikke har et ønske om å se FIAN Norge nedlagt, men vi erkjenner at vi har vanskeligheter med å sikre en minimal drift med bare noen få styremedlemmer, som alle også har andre oppgaver.   Vi vil derfor benytte denne anledningen til å komme med en sterk oppfordring til alle interesserte om å melde seg dersom man kan tenke seg å stille til valg til styremedlem eller på andre måter gjøre en liten innsats for Retten til Mat gjennom FIAN Norge.  FIAN Norge vil kun overleve dersom noen frivillige kommer fram og påtar seg litt ansvar.  
Kontakt gjerne styreleder Arvid Solheim på arv-s@online.no eller andre av styrets medlemmer for å diskutere hva DU kan bidra med for å hjelpe FIAN Norge til fortsatt eksistens.

Les gjerne mer om FIAN Norge på våre Facebooksider. https://www.facebook.com/FianNorge   Husk å klikke på «følg FIAN»

Er du ikke medlem, meld deg inn her. Gratis medlemskap ut året! Formell innkalling til det elektroniske årsmøtet, med alle sakspapirer og zoom-link sendes ut på epost 15 dager før møtet i henhold til vedtektene. 

Vellykket årsmøte 2020

FIAN Norges årsmøte 2020 ble avholdt 4. november 2020 kl 1800 på Senter for Menneskerettigheter i Oslo og på Zoom.

I forkant av møtet organiserte vi et Webinar med Philip Alston og andre innledere om “Sult og ekstrem fattigdom”.     Webinaret var en suksess med over 30 deltagere. Et lydopptak av innlederne kan du finne på en annen sak på disse nettsidene.

12 medlemmer deltok på årsmøtet.

På møtet ble følgende styre valgt:
Styreleder til neste årsmøte; Arvid Solheim.

Medlemmer valgt for to år:
Siri Damman,
Trond Sæbø Skarpeteig,
Guise Camacho.

Styremedlemmer valt for perioden fram neste årsmøte:
Elisabeth Karlsen Dogan,
Aksel Tømte,
Kristin Kjæret.

Varamamedlemmer valgt for to år:
Elisabeth Ng Landal,
Siyamali Gananathan.

Du kan finne det offisielle referatet fra Årsmøtet her.


The State of Food and Nutrition in the World 2019

Gallery

FAO utgir hvert år en ny utgave av denne rapporten.
2019 utgaven dokumenterer det skremmende og uverdige faktum at antallet sultende og underernærte i verden øker, etter snart 20 års fremgang.  Hele rapporten kan lastes ned
her: http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/

Og en interessant artikkel som relaterer situasjonen som dokumenteres i SOFI 2019 med Bærekraftsmålene
kan man finne hos International Food Policy Research Institute IFPRI:  https://bit.ly/33uRwWY

Hvert år lager FIAN international en “alternativ rapport” til SOFI, som kalles Food and Nutrition Watch.  2019 utgaven kommer om få dager, og vil bli lagt ut på FIAN Norge sine nettsider. Følg med!

Næringslivets ansvar, landkonflikter og økonomiske rettigheter, erfaringer fra Indonesia.

FIAN Norge arrangerer:

Åpent møte, tirsdag 17. september kl. 1630 på Senter for Menneskerettigheter, Asbjørn Eide-rommet i 2. etg, Cort Adelers gate 30, Oslo

Innleder:  Aksel Tømte, Rådgiver ved Senter for Menneskerettigheter ved UiO og styremedlem i FIAN Norge.

«Den andre pilaren av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv handler om selskapers ansvar om å respektere menneskerettighetene. En rekke initiativ rundt om i verden har tatt sikte på å styrke selskapers etterlevelse av menneskerettighetene.

Mens de veiledende prinsippene er generelle og overordnede, finnes det mer konkrete veiledninger på sektoralt-nivå, for eksempel i forhold til akkumulasjon av land for landbruks- og plantasjeformål.  Et tidligere FoHRC/FIAN-seminar satte søkelyset på «the role of the private sector in ensuring responsible governance of tenure». Det finnes en rekke standarder og veiledninger knyttet til hvordan selskaper bør gå frem for å opptre ansvarlig når de investerer i land.

Det er mange dilemma knyttet til dette temaet. For eksempel kan det på den ene siden være problematisk at selskaper som investerer i land baserer seg på nasjonalt lovverk, så lenge det lokale lovverket ikke gir tilfredsstillende anerkjennelse av eie- og bruksretten til urfolk og lokalbefolkning. På den andre siden er det også dypt problematisk om selskapene selv skal puttes i en posisjon der de får definere hva som utgjør legitime lokale krav til land.

Presentasjonen vil diskutere disse problemstillingene i lys av erfaring fra langsiktig arbeid med palmeoljesektoren i Indonesia.  Den vil bestå av følgende delpunkter:

 • Introduksjon til tematikken menneskerettigheter og næringsliv
 • Innledning om palmeoljeindustrien i Indonesia og erfaring fra prosjektarbeid
 • Palmeoljeindustrien, retten til mat, og andre økonomiske rettigheter
 • Initiativer for å gjøre industrien mer ansvarlig
 • Tanker om relevansen av de overnevnte erfaringene for arbeid i Norge og Internasjonalt, og betydningen av FIANs stemme.

Vi håper på interaktiv diskusjon, med aktive innspill fra deltakerne, særlig ift. de to siste punktene.

Det blir lett servering.

Vel møtt, hilsen FIAN Norge!

Sjekk oss på: https://www.facebook.com/FianNorge/
www.fian.no

Nye palmeoljeplantasjer fortrenger lokale bønder i Indonesia

Retten til mat: Hvor står vi i dag?

Symposium om retten til mat og arbeidet med menneskerettigheter i Norge

5. mars kl 18:00 – 20:00
Frivillighetshuset, Kolstadgata 1, Oslo

Velkommen til en kveld med faglig påfyll og diskusjon om framtida for arbeid med retten til mat i Norge.

Arrangementet er åpent for alle.

   Påmelding her

Program
18:00 Velkommen: Anniken Storbakk, styreleder FIAN

BOLK 1: Retten til mat

 • Liv Elin Torheim, Professor, OsloMet
  Tema: menneskerettigheter i en matsikkerhet- og ernæringskontekst. Nasjonale og internasjonale prosesser.
 • Kristin Kjæret, tidligere daglig leder i FIAN
  Tema: FIANs rolle i arbeid med menneskerettigheter. Nasjonalt og internasjonalt.

BOLK 2: Erfaringer

 • Wenche Barth Eide, Professor Emeritus, UiO
  Tema: matsikkerhet,ernæring og menneskerettigheter i akademia. Arbeidsform, samarbeid og gjennomslag.
 • Elisabeth Karlsen Dogan, styremedlem FIAN
  Tema: erfaringer fra prosjektet Min mathistorie, mat og ernæring på norske sykehjem
 • Lovise Ribe, tidligere daglig leder i FIAN
  Tema: politisk påvirkning

BOLK 3: Diskusjon

Tema: fremtiden for arbeidet med matsikkerhet, ernæring og menneskerettigheter i Norge, FIANs merverdi, og veien videre.

Det blir enkel servering (kaffe/te).

Velkommen!
Etter arrangementet håper vi at dere vil være med oss på en liten matbit i området.

 

Bakgrunn
FIAN Norge er i en spesiell situasjon, da vi har fått kuttet den økonomiske støtten til våre prosjekter. Vi har dermed vært uten sekretariat siden slutten av juli 2018. Vi har fortsatt et aktivt styre, som har som hovedoppgave å arrangere dette symposiet.

Målet med symposiet er å diskutere framtida for arbeid med retten til mat i Norge og for FIAN Norge. Vi ønsker velkommen organisasjoner, representanter fra allierte fagmiljø, studenter og andre interesserte til innlegg og diskusjon. Etter symposiet vil styret sammenfatte resultatene og legge frem en rapport til årsmøtet i mai 2019.

Grenseløs ressursgrådighet

Norske selskaper utvinner i dag store mengder ikke-fornybare ressurser, som olje, fosfor, bauxitt og kopper, både i Norge og i resten av verden. Jakten på de siste ressursene skaper store utfordringer for miljø, klima og menneskerettigheter.

Salen var fullsatt da verdens grenseløse ressursgrådighet ble diskutert under årets Globaliseringskonferanse. Konferansen er kjent som Norges største politiske verksted, og forrige lørdag hadde mange engasjerte aktivister funnet veien til Folkets hus for å høre mer om utfordringene som vår avhengighet av ikke-fornybare ressurser fører til, og ikke minst om hva våre handlingsalternativer for en bærekraftig framtid er.

Drikkevann eller olje?
Hvem har rett til å bruke den oljen som er igjen?  Hvordan kan selskaper som bidrar til brudd på menneskerettighetene bli stilt til ansvar? Spørsmålene er mange, og det haster med å finne løsninger. Klimaendringene lar ikke vente på seg, og aktivister som kjemper for miljøet og om tilgang til tradisjonelle landområder blir utsatt for trusler og vold. I følge Global Witness, var 2015 det dødeligste året hittil for miljø- og landrettighetsforkjempere. Mange av drapene kobles til gruve- og utvinningsindustrien, og nesten 40% av de drepte er urfolk.

Volden er verst i Latin-Amerika, men konflikter rundt miljø-og landspørsmål er også synlig andre steder. Et dagsaktuelt eksempel på dette er urfolks motstand mot oljerørledningen Dakota Access i Nord Dakota, USA. Standing Rock Sioux-folket frykter at utbyggingen vil forurense deres drikkevann og ødelegge hellige landområder og gravplasser. Sammen med andre urfolksgrupper og miljøvernforkjempere demonstrerer de mot utbyggingen, men blir møtt med tåregass, gummikuler og massearrestasjoner. Politiets behandling av demonstrantene er så brutal at FN nå er i området for å samle informasjon om menneskerettighetsbrudd. Heidi Lundeberg fra Framtiden i våre hender påpekte på lørdag at DnB er med på å finansiere oljerørledningen med nærmere 3 milliarder kroner. I Aftenposten 2 dager senere, kan vi lese at også Oljefondet har investert milliarder i selskapene som er ansvarlige for utbyggingen.

Mennesker foran profitt
Silje Muotka fra Sametinget påpekte på lørdagens møte at hensynet til menneskerettigheter må gå foran hensynet til industriens profitt. I en tid der selskaper har mer makt enn noensinne før, er dette en tøff kamp.

For å kunne stille selskaper til ansvar for rettighetsbrudd, må man få på plass et internasjonalt lovverk som setter mennesker foran selskaper. Og for første gang i historien, holder FN nå på å utarbeide en traktat som gjør nettopp dette. På Globaliseringskonferansen bidro Anne van Schaik fra Treaty Alliance med helt fersk informasjon fra FN om det pågående arbeidet med å lage en menneskerettighetstraktat for ansvarliggjøring av selskaper. Traktaten, hvis den blir vedtatt, vil gi verdenssamfunnet en unik og historisk mulighet til å styrke rettsvernet til personer som utsettes for menneskerettighetsbrudd som følge av global næringslivsvirksomhet.

Anne van Schaik oppfordret deltagerne på Globaliseringskonferansen til å legge press på norske myndigheter, slik at Norge deltar i utformingen av traktaten. Etter å ha ignorert prosessen i to år, var Norge endelig til stede da traktaten ble diskutert i FNs menneskerettighetsråd i oktober. Innholdet i traktaten skal være klart til neste år, så det er på høy tid at Norge nå begynner å ta aktivt del i arbeidet.

Plenumsmøtet Grenseløs ressursgrådighet ble arrangert av FIAN Norge, Framtiden i våre hender, Natur og ungdom, LAG, Attac og Stiftelsen Karibu. Møtet ble holdet den 29. oktober 2016 på Folkets hus i Oslo under årets Globaliseringskonferanse. I tillegg til Silje Muotka, Anne van Schaik og Heidi Lundeberg, besto panelet av Ingrid Skjoldvær fra Natur og ungdom, Isalill Kolpus fra Noereh og Emilano Lopez fra Patria Grande i Argentina. Isalill Kolpus og Marja Helene Mortensson bidro også med kulturelle innslag. Benedicte Pryneid Hansen ledet samtalen.

 

Grenseløs ressursgrådighet

Vi inviterer til plenumsmøte om Grenseløs ressursgrådighet under årets Globaliseringskonferanse!

Tid: Lørdag 29. oktober  12:00 – 14.00
Sted: Folkets hus, sal A, Youngstorget

Norske selskaper utvinner i dag store mengder ikke-fornybare ressurser, som olje, fosfor, bauxitt og kopper både i Norge og i resten av verden. Jakten på de siste ressursene skaper store utfordringer for miljø, klima, menneskerettigheter og rettferdig fordeling.  Kan Statoil fortesette utvinningen om vi skal nå de klimapolitiske målene? Hvem har rett til å bruke den oljen som er igjen? Og kan regjeringen åpne for gruvedrift i reindriftsdistrikt selv om samisk kultur blir truet?

Anne van Schaik vil bidra med helt fersk informasjon fra FN om det pågående arbeidet med å lage en menneskerettighetstraktat for ansvarliggjøring av selskaper. Dette er en historisk prosess, der FN for første gang utarbeider en en bindende avtale for å stille selskaper til ansvar for rettighetsbrudd under internasjonal menneskerettighetslov.

Vi gleder oss til en interessant og viktig debatt med:

Emiliano Lopez  – Økonom og aktivist i Patria Grande, Argentina
Anne van SchaikTreaty Alliance og Friends of the Earth Europe
Heidi LundebergFramtiden i våre hender
Ingrid SkjoldværNatur og Ungdom
Silje Karine Muotka – Medlem av Sametingsrådet, Sametinget

Bidragsytere:

Isalill S. Kolpus – Leder, Noereh
Marja Helena Mortensson – Musiker
Benedikte Pryneid Hansen – Ordstyrer

 

Velkommen!

Plenumsmøtet Grenseløs ressursgrådighet er i samarbeid med Framtiden i våre hender, Natur og Ungdom, LAG, Attac og Stiftelsen Karibu.

 

Human Rights and Healthy Diets

Human Rights and Healthy Diets. Does the food industry have a responsibility to respect the right to adequate food and diet-related health?

Time: Thursday 8 December

Part I: Open Morning Seminar 09:00 – 12:15
Part II: Technical Workshop in the afternoon (by invitation)

Where: Norwegian Centre for Human Rights, Cort Adelersgate 30, Oslo

Please register here by Wednesday 7 December!


FoHRC – Food, Human Rights and Corporations, the National Nutrition Council and FIAN Norway are happy to invite you to a seminar about
Human Rights and Healthy Diets on Thursday 8 December at the Norwegian Centre for Human Rights.

Speakers in the Morning Seminar include:
Julie Schindall, Senior Advisor at Shift
Professor Amandine Garde and Ben Murphy, Law and Non-Communicable Diseases Unit, University of Liverpool
Fredrik Wang Gierløff, State Secretary, Ministry of Health and Care Services
Petter Haas Brubakk, Director General of Food Drink Norway, Confederation of Norwegian Enterprises
Cathrine Halsaa, Head of Secretariat, Norway’s OECD National Contact Point
Stineke Oenema, Coordinator, UN System Standing Committee on Nutrition (UNSCN)

The morning seminar is open for everyone, but requires registration. Please register here by Wednesday 7 December!

The technical workshop in the afternoon is by invitation, and is intended for those with some familiarity and experience with the theme of the seminar. Read more about the workshop at the end of the page. Those who wish to participate in the workshop are invited to signal their preliminary interest by sending an email to one of the contacts listed below.

Contacts: Wenche Barth Eide: wbeide(at)medisin.uio.no
Anne Lene Løvhaug: annelenelovhaug(at)gmail.com

Preliminary programme available here!


Under international human rights law, everyone has a right to adequate food and to the highest attainable standard of health.

States are obliged to adopt appropriate measures to respect, protect and fulfil these rights, which can be done in many ways, including public health regulations through food legislation or restrictions concerning the marketing of food.  But does the food industry also have a responsibility to respect the human rights to adequate food and diet-related health? It is clear that they have a duty to comply with existing regulations in the territory of the states where they operate, but does the food industry have a responsibility for healthy diets also when existing regulations are insufficient or totally absent because of the failure of the state to provide effective regulations?

Poor diets constitute the world’s leading cause of early deaths, and account for 11 million deaths annually according to the 2013 Global Burden of Disease study. Undernutrition continues to take its tolls among young children, including by contributing to deaths from common infectious childhood diseases.  With obesity on the rise, including in childhood, people are becoming further predisposed for non-communicable diseases like
cancer, diabetes 2, and cardiovascular diseases.

Which obligations do governments have to protect their populations from unnecessary poor health? And what responsibility do food companies have with regards to promoting healthier diets?

Businesses across the world are encouraged by governments to follow the Guidelines for Multinational Enterprises developed by the OECD. The OECD Guidelines provide guidance for responsible business conduct in a global context. They have been updated to reflect also the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP), which were endorsed by the UN Human Rights Council in 2011.

This seminar will introduce the UNGP, with reference also to the national action plans that have been adopted for the implementation of these principles. The seminar will in particular focus on the subsequent UNGP Reporting Framework for companies of all kinds, as developed by Shift and Mazars in 2015, following two years of global consultation.  Many human rights can be impacted by business, and companies will wish to define and prioritise those rights at risk of the most severe negative impacts – the ‘salient risks’ – across their operations and value chains.  Will food companies agree to respect the human rights to adequate food and health – and what would this imply in practice along the food chain from
production to consumption?  How can due diligence and reporting on practices by the corporate food sector be operationalised?

The seminar will especially explore the challenges to industry and governments to mitigate the accelerating global obesity epidemic among rich and poor. The challenges include both commitments to responsible food processing and ethical food marketing practices, to children in particular.  What sector-specific frameworks and standards can guide reporting and necessary changes in the food business sector towards the consumer end of the spectrum?


Information regarding the Technical Workshop in the afternoon:

The technical workshop in the afternoon is intended for people with some pre-familiarity and experience with the theme of the seminar, be it from a legal, human rights, academic, government administration, international organisation, civil society or private sector perspective. The intention of the workshop is to discuss in more detail the issues raised in the morning session, from various angles and viewpoints of the workshop participants. The workshop further intends to explore the use of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights and the the UNGP Framework in relation to the human rights to adequate food and diet-related health.  The organisers hope the workshop can inspire proposals for due diligence by concerned companies in respect to these rights, and welcome a vivid discussion of governments’ obligations to protect these rights for optimal nutrition and absence of all forms of malnutrition and related diseases.  The initiative should be of equal interest for the ongoing process in the UN towards a possible Binding Treaty on Business and Human Rights.

Those who wish to participte in the workshop are invited to signal their preliminary interest by contacting Wenche Barth Eide on
wbeide(at)uio.medisin.uio or Anne Lene Løvhaug on annelenelovhaug(a)gmail.com, and will be informed later. Please note that space is limited for this workshop.

Investments and Land Rights

Welcome to the seminar Investments and Land Rights –
the role of the private sector in ensuring responsible governance of tenure

Time: Monday 13 June, 09:00 – 15:30
Where: Norwegian Centre for Human Rights, Cort Adelersgate 30, Oslo

The registration deadline for this event was on 9 June. Please contact us if you missed the registration date, but are still interested in
attending the seminar.


Flyer 13 June.FIAN Norway and FoHRC – Food, Human Rights and Corporations are happy to invite you to a seminar on Monday 13 June at the Norwegian Centre for Human Rights, where we will be discussing investments and land rights. When states fail to provide adequate rights
protection to farmers and forest-dependent communities, should companies be encouraged to take on that role? And how do we ensure meaningful participation and consultation with local people affected by land acquisitions?

Keynote Speaker: Andy White, Coordinator of the Rights and Research Initiative and Co-chair of the Interlaken Group

Other speakers and commentators include:
Henry Thomas Simarmata, La Via Campesina
Frankie Abreau, Tenasserim River and Indigenous Peoples’ Network (TRIP NET), Myanmar
Poul Wisborg, Norwegian University of Life Sciences
Hans Morten Haugen, VID Specialized University
Elin Cecile Ranum, The Development Fund
Eivind Fjeldstad, Norwegian-African Business Association (NABA)
Knut Olav Krohn Lakså, Section for Private Sector Development, Norad
Gunnvor Berge, Section for UN Policy, Norwegian Ministry of Foreign Affairs

The roaring food prices in 2008 led to an increase in agricultural investments worldwide. In states with weak protection mechanisms and unclear tenure arrangements, there are serious concerns on how this affects people’s rights and the environment. Addressing such concerns, the Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests (VGGT), adopted by the UN Committee on World Food Security in 2012, have been widely recognized as a major step towards a human rights based governance of natural resources.

One group working with the VGGT in relation to business is the Interlaken Group, which consists of large global companies, well-respected NGOs, as well as the International Finance Corporation and the UK’s development cooperation agency DFID, among others.

The Interlaken Group has developed a toolkit – Respecting Land and Forest Rights: A Guide for Companies –  to help companies align their operations with the VGGT. It guides companies on how to approach tenure questions and map existing legitimate tenure claims, emphasising the need to make sure that communities’ voices are heard, with special attention to indigenous peoples, women and the disadvantaged. However, concerns have been raised over how companies are encouraged to take a leading role in ensuring clarity on tenure questions, as supposedly neutral facilitators, when companies themselves often find themselves to be part in tenure conflicts.

The morning session will address the work of the Interlaken Group and the role of companies in implementing the VGGT.  The afternoon session will provide case studies on land acquisitions, with focus on the need to involve local people. Free, prior and informed consent – FPIC is a key concern in this regard.

Programme available here!
Join us for the whole day, or for the morning or afternoon session.
The seminar is open for everyone, but requires registration!

The registration deadline was on Thursday 9 June. Please contact Marit Erdal on marit.erdal(at)fian.no if you missed the deadline, but are interested in attending the seminar.

Link to our Facebook-event here!

FoHRC is an interdisciplinary research and action network, with representatives from the University of Oslo, Oslo and Akershus University of Applied Sciences, FIAN Norway, and Redd Barna. FoHRC’s institutional home is the Norwegian Centre for Human Rights.

Det neste steget

I en tid der transnasjonale selskaper vokser seg stadig større, og statlige investeringer påvirker mennesker på andre siden av kloden, må vi ha mekanismer på plass som sørger for at menneskerettighetene ivaretas utenfor egne landegrenser.

For å bidra med konstruktive og praktiske løsninger for å følge opp dette arbeidet, arrangerte FoRUM og FIAN Norge en workshop om næringsliv og menneskerettigheter. Fokuset var på staters ekstraterriorielle forpliktelser, og oppfølgingen av FNs veiledende prinsipper om næringsliv og menneskerettigheter.

Forpliktelser på tvers av landegrenser
Stater har ansvar for å respektere, beskytte og innfri menneskerettighetene. Rettighetene er nedfelt i internasjonale konvensjoner som FNs medlemsland har vedtatt. Verdenserklæringen om menneskerettigheter bygger på forståelsen av at verdenssamfunnet har et felles ansvar for å sikre menneskerettighetene, og FN-konvensjonene fordrer at stater samarbeider.

Det er gjennom internasjonalt samarbeid at menneskerettighetene kan realiseres. Likevel er det mange stater som tolker lovverket på en så snever måte at forpliktelsene utenfor egne landegrenser overses.

Rolf Künemann

Rolf Künemann

I workshopen poengterte Rolf Künemann fra FIAN International at stater har et ekstraterriorielt ansvar for å oppfylle menneskerettighetene, altså et ansvar utenfor egne landegrenser. Dette ekstraterritorielle ansvaret er ikke noe nytt, men henviser til prinsipper som allerede er nedfelt i FN-konvensjonene. Künemann mener det derfor ikke er et spørsmål om å få stater til å anerkjenne sitt ekstraterritorielle ansvar, men å stille stater spørsmål om hvorfor de unnlater å ta dette ansvaret.

Sivilsamfunnets rolle
Som eier av verdens største statlige investeringsfond, og med mange norskbaserte selskaper som opererer i utlandet, er det viktig at Norge er tydelig på at norske aktiviteter og investeringer ikke skal føre til brudd på menneskerettighetene i andre land.

Norges nasjonale handlingsplanen for næringsliv og menneskerettigheter ble lansert av Utenriksdepartementet (UD) høsten 2015. Under workshopen inviterte UD sivilsamfunnsorganisasjoner til et samarbeid om implementering og oppfølging av handlingsplanen. Dette er en invitasjon vi gjerne tar i mot! Virginia Sandojo fra SOMO utstyrte organisasjonene med gode verktøy for å få til dette.

Neste steg
Norges Bank Investment Managements forventningsdokument om menneskerettigheter kom på plass etter press fra sivilsamfunnet, og var et stort skritt i riktig retning. Dokumentet gjør det klart at Oljefondet nå forventer at selskaper de er investert i, skal respektere menneskerettighetene.

Baksiden, både med forventningsdokumenter og veiledende prinsipper, er at disse bygger på forventninger og ikke forpliktelser. For at realiteten skal forbedres på bakken, for de som opplever rettighetsbrudd hver eneste dag, er det nødvending å få på plass lover som kan ansvarliggjøre de selskapene som velger å bryte menneskerettighetene.

Det pågående arbeidet i FN med å utvikle et bindende traktat for transnasjonale selskaper er en naturlig videreutvikling av de veiledende prinsippene, og vil kunne fylle et rettslig vakuum som har oppstått i kjølvannet av globaliseringen. Både norske og internasjonale sivilsamfunnsaktører mener det er nødvendig at Norge, som har vært et foregangsland i utviklingen av de veiledende prinsippene, deltar konstruktivt i utarbeidelsen av traktaten.

 

Workshopen ble holdt hos FoRUM 8. februar 2015.
Foto: FIAN International / FIAN Norge