Thesis Award

  1. CALL FOR APPLICATIONS

FIAN NORGE THESIS/PAPER AWARD 2021

OBS, Deadline extended until October 15th.

HAVE YOU WRITTEN AN INTERESTING THESIS OR PAPER IN THE FIELD OF FOOD SECURITY AND THE RIGHT TO FOOD?

FIAN Norge is awarding a 5 000 NOK prize to a bachelor or master thesis or other paper that contributes to the field of food studies in Norway, either in theory or practice. This field is broadly defined and might include research on food security, right to food, food sovereignty, food justice, food culture and food consumption, among others. FIAN Norge is especially but not exclusively interested in academic works that focus on Norway. For instance, the current status of the right to food in the Norwegian institutions for the elderly. Besides the 5000 NOK prize, the winner will receive support (included publication fees) to transform the thesis into a publishable article/ newspaper article with guidance from two members of FIAN Norge.

FIAN NORGE

FIAN Norge is a human rights organization aiming to defend the right to food, in Norway and internationally.  It has 350 members and depend solely on volunteer work and knowledge. Currently, the organization is “punching above its weight” on policy issues like the Norwegian Food Systems Action Plan, the Committee on Food Security, the Food Systems summit, and the ECSR. 

REQUIREMENTS:

  • Being a student or graduate from a Norwegian institution (Bachelor, Master or PhD programme).
  • The thesis must be an original work written by the applicant, relevant in today’s political situation.

APPLICATION:

Fyll ut dette google-skjemaet, og legg ved:

  •  One page summary of the paper/thesis.  You must state what your contribution to the field of food studies is and the grade obtained.
  • 1 page CV
  • Thesis/Paper

The Evaluation Committee consists of members from the FIAN Norge board.

DEADLINE

Siste frist for å sende inn er 15. oktober 2021.

Vinner(e) vil bli kontaktet, og resultatene offentliggjøres i slutten av november.

For spørsmål kontakt:

Guisela Mejia Camacho, styremedlem guisela.camacho.mejia@gmail.com

Arvid SOlheim, styreleder: arv-s@online.no


Nytt styre i FIAN Norge med spennende planer for 2021

Årsmøtet i FIAN Norge 29. april 2021 ble gjennomført på Zoom, og gjorde vedtak om bla. nytt styre og arbeidsplan for 2021.

FIAN Norge er en menneskerettighetsorganisasjon for retten til mat og økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter generelt. Les årsmelding for 2020 her.

Hovedprioriteringer for 2021 er:

Ernæring på institusjoner med hovedvekt på eldre
En tredjedel av eldre på sykehus og i helse- og omsorgstjenester i norske kommuner er underernærte eller er i fare for underernæring. Helsedepartementet må følge opp det presserende kravet fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i april 2020: Komiteen oppfordrer parten til å iverksette umiddelbare tiltak for å bekjempe akutt underernæring blant eldre i helse- og omsorgsinstitusjoner, i nært samarbeid med kommuner. Den anbefaler at parten fullt ut implementerer en nasjonal strategi for sunn ernæring og næring for eldre mennesker i institusjoner og hjemmetjenester, og når strategien er formelt vedtatt, tildeler den tilstrekkelige økonomiske ressurser (punkt 36).

FNs mattoppmøte i 2021
I 2021 vil FNs generalsekretær António Guterres innkalle til toppmøte om matsystemer som en del av handlingsårets tiår for å nå bærekraftsmålene (SDG-ene) innen 2030. FIAN Norge følger nøye Food Systems Summit-prosessen, med formål å sørge for at retten til mat får en viktig plass i forhandlingene, og betraktes i størst mulig grad som et grunnleggende prinsipp for alle matsystemer.

Thesis Awards – publisering av fagtekster om retten til mat
FIAN arrangerer i 2021 en konkurranse for master/bachelor/andre artikler som leveres av studenter. En eller to artikler som vi finner gode, relevante og verdifulle for vårt arbeid, vinner en premie, og vi hjelper til med å forsøke å få dem publisert. Det settes ned en vurderings/publiseringskomite i FIAN Norge.

Norges oppfylling av bærekraftsmålene:
FIAN deltar i vurderingen av Norges innsats for bærekraftsmålene gjennom rettighetsbaserte innspill på retten til mat via Forum for utvikling og miljø.

United Nations Declaration on the Rights of Peasants
FIAN ønsker å følge arbeidet med Declaration on Peasants Rights – opprinnelig et initiativ fra FIAN og Via Campesina.

Mediearbeid
FIAN Norge har en mediestrategi og skal holde nettsider, facebook, instagram og twitter oppdaterte med aktuelle saker og fagstoff fra FIAN-familien.

Les hele årsplanen med budsjett her.

Nytt styre fra 2021

FIANs nye styre er satt sammen slik:

Arvid Solheim, styreleder til 2023
Siri Damman, styremedlem til 2022
Trond S Skarpeteig, styremedlem til 2022
Aksel Tømte, styremedlem til 2023
Guisela Camacho, styremedlem til 2022
Siyamali Gananathan, styremedlem til 2023
Ida Tidemann Andersen, styremedlem til 2023
Lotte Liegmann styremedlem til 2023

Varamedlemmer:
Vilbjørg Meyer, til 2023
Elisabeth Ng Langdal, til 2022

Les hele referatet fra årsmøtet her.

FIAN Norge avholder årsmøte 29. april

Årsmøtet 2020 ble på grunn av corona gjort om til et elektronisk møte, og utsatt til 4. november. På møtet ble det sittende styret supplert med noen nye medlemmer, og styret arbeider frem til det ordinære årsmøtet for 2021, som finner sted:

TORDAG 29. APRIL KL 18.00.
Elektronisk møte. Zoom link sendes ut til alle medlemmer kort tid før møtet.


Organisasjonen drives for tiden utelukkende basert på idealisme og innsats fra styrets medlemmer, uten noen form for sekretariat.  Kontoret i Kolstadgata er stengt, og alle møter gjennom året har foregått via elektroniske midler.
Tross utfordringene har vi lykkes i å opprettholde et visst aktivitetsnivå gjennom 2020.  Det viktigste har kanskje vært følgende:

  • å følge opp anbefalingene fra Komiteen for Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter sine anbefalinger til Norge, som de kom med i møtet i Genève i februar 2020. Hovedvekt på utenomterritorielle forpliktelser.
  • politisk påvirkningsarbeid for å få på plass en handlingsplan for ernæring på sykehjem.
  • Vi fulgte med på sluttforhandlingene i Committee on Food Security (CFS) om Volontary Guidelines on Food Systems and Nutrition, og kom med innspill til de norske forhandlerne om styrking av menneskerettighetsperspektivet. 

I de siste månedene har vi engasjert oss i forarbeidene for FNs generalsekretær Guterres sitt toppmøte om matsystemer i september, Food Systems Summit (FSS). Målet er å få aksept for at retten til mat må være grunnmuren i tenkningen omkring internasjonale matsystemer, samt sikre at småbønder, landarbeidere og marginaliserte grupper blir representert i diskusjonene, og deres synspunkter hørt og respektert. Dette er en kontroversielt prosess, hvor FIAN international på sin side har stilt en rekke krav til forarbeidene, og dersom disse betingelsene ikke oppfylles vil de gå inn for en boikott fra sivilsamfunnets side. 

Det har tidligere blitt varslet et forslag om nedleggelse av FIAN Norge.  Dette forslaget ble ikke realitetsbehandlet i 2020, og vil derfor komme opp på årsmøtet 2021.
Dersom forslaget om nedleggelse ikke godkjennes, vil det velges nye styremedlemmer. Øvrige ordinære årsmøtesaker er: Regnskap for 2020, Styrets beretning om aktiviteter i 2020, og budsjett 2021.
Det understrekes at dagens styre ikke har et ønske om å se FIAN Norge nedlagt, men vi erkjenner at vi har vanskeligheter med å sikre en minimal drift med bare noen få styremedlemmer, som alle også har andre oppgaver.   Vi vil derfor benytte denne anledningen til å komme med en sterk oppfordring til alle interesserte om å melde seg dersom man kan tenke seg å stille til valg til styremedlem eller på andre måter gjøre en liten innsats for Retten til Mat gjennom FIAN Norge.  FIAN Norge vil kun overleve dersom noen frivillige kommer fram og påtar seg litt ansvar.  
Kontakt gjerne styreleder Arvid Solheim på arv-s@online.no eller andre av styrets medlemmer for å diskutere hva DU kan bidra med for å hjelpe FIAN Norge til fortsatt eksistens.

Les gjerne mer om FIAN Norge på våre Facebooksider. https://www.facebook.com/FianNorge   Husk å klikke på «følg FIAN»

Er du ikke medlem, meld deg inn her. Gratis medlemskap ut året! Formell innkalling til det elektroniske årsmøtet, med alle sakspapirer og zoom-link sendes ut på epost 15 dager før møtet i henhold til vedtektene. 

CFS vedtar Volontary Guidelines on Food Systems and Nutrition

av Arvid Solheim

På Committee on Food Security sitt 47. møte 8-11.2 ble endelig Voluntary Guidelines for Food Systems and Nutrition vedtatt.  Forhandlinger som har pågått i over fire år kom endelig til sin konklusjon.  VGFSyN som de kalles, inneholder en rekke gode retningslinjer og anbefalinger som medlemslandene og relevante institusjoner kal bruke i sitt arbeid for å sikre befolkningen matsikkerhet og tilstrekkelig og god ernæring.  Temaer som under- og feilernæring, overvekt og funksjonelle matsystemer diskuteres.  Det er et omfattende dokument, som er ment å bidra til oppfyllelsen av Bærekraftsmålene og UN Decade on Action on Nutrition. 

Dokumentet vil være verdifullt, ikke minst siden det er vedtatt ved konsensus av CFS, og det må bli et særdeles viktig innspill til Summit on Food Security 2021 (FSS) som vil bli avholdt til sommeren.  Imidlertid inneholder det også en rekke beklagelige svakheter.   Dette gjorde at Civil Society Mechanism (CSM) [1]ikke kunne gi sin støtte til godkjenningen av dokumentet.  Hovedsvakheten er at menneskerettighetsperspektivet er for lite utviklet.  Viktigheten av Retten til mat omtales flere steder, men det mangler mye på helhjertet operasjonalisering av prinsippet.   Under forhandlingene var det spesielt USA som arbeidet for å svekke menneskerettighes-aspektet i teksten, og Spesialrapportøren for Retten til mat, Michael Fakhri pekte i et brev til CFS at dette svekker menneskerettighetenes status som universell internasjonal lov.  Dette er et tegn på en foruroligende tendens i internasjonale prosesser for tiden.   CSM peker også på at dokumentet tar ikke opp privat sektor sin stadig sterkere rolle i nasjonale og internasjonale matsystemer, og hvordan multinasjonale korporasjoner styrer mer og mer av verdensmarkedet, fra jord til bord.
Covid 19-krisen har gjort det tydelig hvor presserende nødvendig det er med grunnleggende forandringer i de internasjonale matsystemer, hvor bærekraft blir løftet fram som et grunnleggende prinsipp, og der stater får anledning til selv å utforme sine landbruks- og ernæringspolicyer, uten å bli presset av multinasjonale selskaper som ønsker å ta kontroll over stadig større del av både produksjon og omsetning.

En unik ressurs som CFS har, er High Level Panel of Experts, som regelmessig kommer med grundige, analytiske rapporter på forskjellige undertemaer innenfor den generelle diskusjonen om matsikkerhet.  Før dette møtet presenterte de sin rapport #15, som heter «Food security and nutrition: building a global narrative towards 2030”[2]

 Det er et glimrende stykke arbeid utført av ledende internasjonale forskere.  Bygget på en analyse av retten til mat og hvordan menneskerettighetene må være en bærebjelke i arbeidet, gir den veldig konkrete innspill til hva som skal til for å nå bærekraftsmål 2, samtidig som vi kjemper mot de ødeleggende virkningene av COVID 19.   Dessverre ble rapporten ikke  tilstrekkelig brukt av de nasjonale delegasjonene, men vi kan håpe at den blir brukt flittig under forhandlingene om FSS.
FIAN Norge vil følge med i de samtalene og forhandlingene som vil finne sted utover våren, opprettholde en tettest mulig dialog med norske myndigheter/forhandlere, og samarbeide med internasjonale partnere for å forsøke  å påvirke prosessen i en positiv retning. 


[1] CSM er en allianse av en lang rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, sosiale bevegelser og urfolksorganisasjoner. Se http://www.csm4cfs.org/the-csm/

[2] http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf

Overcoming Ecological Crises: Reconnecting Food, Nature and Human Rights.

The Watch, 2020:
FIAN International lanserer med dette den 12. i rekken av rapporter som analyserer den globale situasjonen for Retten til Mat

Rapporten inneholder bl.a. artikler om hvordan de urbane befolkninger opplever en stadig større avstand og adskillelse til natur og matproduksjon (og matprodusenter).  Denne avstanden leder til en kunskapsløshet og an frakobling fra naturen, som har gjort det mulig for internasjonale private interesser å dominere en stadig større del av matproduksjon og –distribusjon, samtidig som sterkt bearbeidede matvarer blir gjort til en stadig mer dominerende del av våre daglie måltider.

Artikler peker på hvordan vi nå er i en kritisk fase, – en perfekt storm hvor to kriser møtes: den langsomme, men massive effekten av tiltagende klimaendringer, – og den akutte virkningen av COVID-19 på matsystemer, menneskerettigheter og demokratiet. 
«Put simply, if capitalism is routinely producing economic and ecological shocks along its accelerated descent into an unlivable future, then why not use this occasion to build political power from the grassroots to replace that system  with something better? “

Klikk på bildet for å se hele rapporten.

NY RAPPORT: The Right to Food and Nutrition Report 2020

Det globale nettverk for mat og ernæring, hvor FIAN International er et sentralt medlem, har nå utgitt sin årlige rapport. Den dokumenterer hvordan de strukturelle svakhetene i verdens matsystemer har blitt blottlagt og forsterket av COVID19.

I flere år har vi sett at menneskerettighetene gradvis svekkes, hvordan  «ikke-liberale» styresmakter reduserer mulighetene for sivilsamfunnet til å gjøre sin stemme hørt samtidig som demokratiske institusjoner svekkes. Næringslivet innflytelse gjør seg gjeldene på stadig nye områder. 

Så langt I 2020 ser vi tallrike eksempler på at myndigheter bruker COVID-19 som en unnskyldning til å bryte menneskerettighetene.  Generalsekretær Guterres uttrykte allerede i april bekymring for den alvorlige og tiltagende sosiale og økonomiske globale krisen, men han sa også at han var mer bekymret for den voksende «menneskerettighetskrisen».

 Samtidig kan dagens farlige situasjon være en mulighet for forandringer til det gode.
  “There is no going back to normal” er kravet fra sivilsamfunnsorganisasjoner og lokalsamfunn over hele verden. Som man kan lese seg til i rapporten, har de allerede startet prosessen med å forandre grunnleggende matsystemer, i retning av å fremme lokal matproduksjon og styrke lokale bønders posisjon.  Større del av matvarenes utsalgspris går til produsentene, og en mindre del av fôr og mat importeres.

Denne rapporten ser forbi statistikk og tall, og viser eksempler på hvordan kampen kjempes på grasrota verden over.

Trykk på bildet for å se hele rapporten.

FIAN Norge setter Norges dobbeltmoral på dagsorden

An ‘Israeli only’ by-pass road that links Israeli settlements in the occupied West Bank, sitting below an Israeli settlement outside of Jerusalem (Photo Credit: Edith Garwood)

I februar var Norge oppe til “høring” i komiteen for Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter, ØSK-komiteen, i Geneve. Med 4-5 års mellomrom blir nemlig alle land som har sluttet seg til ØSK gjenstand for en “peer review”. Norge hadde levert en offisiell rapport om status for ØSK, som ble debattert i komiteen. I tillegg hadde også et antall norske sivilsamfunnsorganisasjoner levert innspill, som bidro med alternativ/supplerende informasjon til komiteens medlemmer, om saker som det offisielle Norge ikke nødvendigvis er stolt av. En av temaene som FIAN Norge tok opp, var Norges store satsing på leting etter ny olje og gass-felt, selv om det er klart at forbrenningen av slike fossile ressurser vil gjøre det umulig å nå målene i Parisavtalen, og ikke minst, klimaendrignee vil ødelegge for matproduksjon og matsikkerhet i de fleste land i verden, og svekke matsikkerehten for millioner, for ikke å si milliarder av mennesker.

Et annet tema vi tok opp ekstraterritoriale rettigheter (ETOs) og Oljefondets mangelfulle vurdering av menneskerettighetshensyn før investeringer. I samtaler med komiteens medlemmer i Geneve pekte vi på at SPU har gjort en rekke investeringer i selskaper som arbeider i områder okkupert av Israel i strid med folkeretten.
Komiteens medlemmer plukket opp våre poenger, og tok det opp i høringen. (Se egen nettsak på fian.no om vårt innspill)
Se artikkel i ABC-nyheter her: https://bit.ly/2TF8Ypj
Les mer om ØSK på FN-sambandets sider her https://bit.ly/38GqCxa