Det er fremdeles småskala landbruk og tradisjonelle metoder som gir mat til mesteparten av verdens befolkning.

Det finnes en pågående debatt om hvorvidt det er de digre farmene i USA, Brasil, Ukraina og andre steder som skaffer maten som holder liv i størsteparten av verdens 7,5 milliarder mennesker, – eller om det tvert i mot er verdens millioner og millioner av mer eller mindre fattige småbønder som produserer for eget konsum og for det lokale og nasjonale marked, som er de viktigste leverandørene av mat til planetens befolkning. Et par nyere studier påstår at det er det industrialiserte landbruket som produserer bortimot 70% av verdens mat. ETC-group, en internasjonal NGO/tenketank som FIAN har samarbeidet med i en årrekke, har imidlertid nettopp laget en ny rapport, som motsier dette.

Det finnes ikke eksakte tall for verdens matproduksjon, og enda mindre for de 7,5 milliarders matkonsum. I følge ETC har de to nyere vitenskapelige studiene gjort den store feil at de har kartlagt offisielle statistikker for produksjon, målt i volum og verdi, og tatt det som en indikator på hvor mange som får sin ernæring fra den maten. Svakheten med denne tenkemåten er flere:
a) at man ekskluderer produksjon og konsum i mange av verdens fattigste (og folkerike) land hvor man ikke har et godt statistikkgrunnlag,
b) at konsum av egen produksjon ofte ikke kommer med i de offisielle statistikker,
c) og at mikro-enheter som kjøkkenhager, kolonihager, andelsgårder og andre former for urbant landbruk ikke fanges opp.
ETCs tese er at det eksisterende globale nettverk av småbønder, pastoralister og fiskere skaffer maten til storparten av verdens befolkning, spesielt utenfor den industrialiserte nordlige halvkule.

Les hele rapporten fra januar 2022 på

https://etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/31-01-2022_small-scale_farmers_and_peasants_still_feed_the_world.pdf