NY RAPPORT: The Right to Food and Nutrition Report 2020

Det globale nettverk for mat og ernæring, hvor FIAN International er et sentralt medlem, har nå utgitt sin årlige rapport. Den dokumenterer hvordan de strukturelle svakhetene i verdens matsystemer har blitt blottlagt og forsterket av COVID19.

I flere år har vi sett at menneskerettighetene gradvis svekkes, hvordan  «ikke-liberale» styresmakter reduserer mulighetene for sivilsamfunnet til å gjøre sin stemme hørt samtidig som demokratiske institusjoner svekkes. Næringslivet innflytelse gjør seg gjeldene på stadig nye områder. 

Så langt I 2020 ser vi tallrike eksempler på at myndigheter bruker COVID-19 som en unnskyldning til å bryte menneskerettighetene.  Generalsekretær Guterres uttrykte allerede i april bekymring for den alvorlige og tiltagende sosiale og økonomiske globale krisen, men han sa også at han var mer bekymret for den voksende «menneskerettighetskrisen».

 Samtidig kan dagens farlige situasjon være en mulighet for forandringer til det gode.
  “There is no going back to normal” er kravet fra sivilsamfunnsorganisasjoner og lokalsamfunn over hele verden. Som man kan lese seg til i rapporten, har de allerede startet prosessen med å forandre grunnleggende matsystemer, i retning av å fremme lokal matproduksjon og styrke lokale bønders posisjon.  Større del av matvarenes utsalgspris går til produsentene, og en mindre del av fôr og mat importeres.

Denne rapporten ser forbi statistikk og tall, og viser eksempler på hvordan kampen kjempes på grasrota verden over.

Trykk på bildet for å se hele rapporten.

Norsk politikk

Med nesten 800 millioner sultende i verden mener FIAN Norge det er helt nødvendig at norsk utviklingspolitikk tar utgangspunkt i årsakene til sult, og at penger bevilges på en måte som gjør at folk kommer seg ut av ekstrem fattigdom. Dette er i samsvar med Norads forståelse av en rettighetsbasert utvikling:

En rettighetsbasert tilnærming til utvikling innebærer at rammeverket for den prosessen som skal føre til menneskelig utvikling skal baseres på internasjonale menneskerettigheter. Med utgangspunkt i det internasjonale menneskerettighetslovverket har denne tilnærmingen følgende prinsipper:
•    Deltakelse
•    Ansvarlighet
•    Ikke-diskriminering
•    Transparens
•    Menneskelig verdighet
•    Innflytelse
•    Rettssikkerhet

Retten til mat står langt sterkere i dag i den offisielle norske utviklingsdiskursen enn noen gang tidligere. Dette synliggjøres blant annet i regjeringens stortingsmeldinger og norske innspill under FN prosesser. Likevel har FIAN Norge fremdeles et viktig arbeid å gjøre for å sikre at retten til mat brukes som et verktøy både av myndigheter og sosiale bevegelser for å sikre varige løsninger for dem som i dag ikke makter å brødfø seg selv og sin familie. Vi må blant annet tilstrebe at norsk utviklingspolitikk følger menneskerettighetsprinsippene og at forvaltningen har gode systemer for å sikre at norske aktører ikke bidrar til brudd på menneskerettighetene.

Internasjonal politikk

FIAN har konsultativ status i FN og følger spesielt arbeidet i:

•    Verdens matsikkerhetskomité (CFS)
•    FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO)
•    FNs menneskerettighetsråd
•    FNs komité som overvåker konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK-konvensjonen)

FIAN Norge er en del av NGO-forumet for menneskerettigheter. Dette forumet utarbeider årlig et felles dokument til Utenriksdepartementet, der vi trekker fram fem tematiske saker og fem landsaker vi mener norske myndigheter skal prioritere i FN. Her legger vi fram argumenter for hva norske myndigheter kan gjøre for å styrke FNs menneskerettighetsarbeid. FIAN Norge har kontakt med Utenriksdepartementet og den norske delegasjonen i Genève om relevante prosesser i FNs menneskerettighetsråd.

FIAN og Verdens matsikkerhetskomité (CFS)
CFS er i dag en mer selvstendig komité under FAO enn den var tidligere. Det er FAOs medlemsstater som fatter beslutninger i CFS. I tillegg har også andre sentrale internasjonale aktører som for eksempel Verdensbanken og UN Women plass i komitéen. Sivilt samfunn er representert på likefot med de andre komitémedlemmene, men har ikke stemmerett. Sivilt samfunn er organisert gjennom sivilsamfunnsmekanismen, der FIAN er en sentral aktør.

Dagens fokus
FIAN Norge har vært, og vil fortsette å være, en tydelig stemme i debatten om ekstraterritorielle forpliktelser (ETO) og næringslivets samfunnsansvar. ETO omhandler staters menneskerettslige forpliktelser utenfor egne landegrenser, og er et politikkområde som FIAN Norge er sterkt engasjert i.  FIAN Norge følger også prosessen til FNs arbeidsgruppe om næringsliv og menneskerettigheter, som hadde sin første sesjon i juli 2015.  Arbeidsgruppen har mandat til å utarbeide et juridisk bindende instrument som skal holde næringslivsaktører ansvarlige for brudd på menneskerettigheter. FIAN Norge mener det er viktig å få et slikt rammeverk på plass, og er gjennom FIAN International aktiv i Treaty Alliance – en paraplyorganisasjon for aktører som fremmer dette arbeidet.

FIAN Norge følger også prosessen rundt de nye bærekraftsmålene, som trådde i kraft 1. januar 2016.  De 17 nye bærekraftsmålene tar sikte på å utrydde fattigdom innen 2030, og legger dermed globale føringer på framtidens utviklingspolitikk.   Spesielt mål 2 stiller seg sentralt for FIANs arbeide – det går ut på å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk.  For FIAN Norge, er det viktig at en rettighetsbasert tilnærming blir opprettholdt i denne prosessen.

Tidligere år
I nesten ti år fram til 2013, ledet FIAN Norge matsikkerhetsgruppa i ForUM. Da representerte vi ForUM i den norske FAO-komiteen, som Utenriksdepartementet har hovedansvaret for. Dette har vært en viktig arena for å påvirke norske myndigheters posisjoner i forhold til CFS og FAO. I tillegg har FIAN Norge hatt hyppig kontakt med Norges ambassadør til FN i Roma.

I 2012 var FIAN Norge aktive i arbeidet opp mot FNs oppfølgingsmøte om bærekraftig utvikling (Rio + 20) og FNs kvinnekommisjon, som i 2012 hadde fokus på kvinner på landsbygda.

Du kan lese mer om vårt arbeide i våre årsmeldinger, som du finner her.

FIAN Norge setter Norges dobbeltmoral på dagsorden

An ‘Israeli only’ by-pass road that links Israeli settlements in the occupied West Bank, sitting below an Israeli settlement outside of Jerusalem (Photo Credit: Edith Garwood)

I februar var Norge oppe til “høring” i komiteen for Økonomiske, Sosiale og Kulturelle rettigheter, ØSK-komiteen, i Geneve. Med 4-5 års mellomrom blir nemlig alle land som har sluttet seg til ØSK gjenstand for en “peer review”. Norge hadde levert en offisiell rapport om status for ØSK, som ble debattert i komiteen. I tillegg hadde også et antall norske sivilsamfunnsorganisasjoner levert innspill, som bidro med alternativ/supplerende informasjon til komiteens medlemmer, om saker som det offisielle Norge ikke nødvendigvis er stolt av. En av temaene som FIAN Norge tok opp, var Norges store satsing på leting etter ny olje og gass-felt, selv om det er klart at forbrenningen av slike fossile ressurser vil gjøre det umulig å nå målene i Parisavtalen, og ikke minst, klimaendrignee vil ødelegge for matproduksjon og matsikkerhet i de fleste land i verden, og svekke matsikkerehten for millioner, for ikke å si milliarder av mennesker.

Et annet tema vi tok opp ekstraterritoriale rettigheter (ETOs) og Oljefondets mangelfulle vurdering av menneskerettighetshensyn før investeringer. I samtaler med komiteens medlemmer i Geneve pekte vi på at SPU har gjort en rekke investeringer i selskaper som arbeider i områder okkupert av Israel i strid med folkeretten.
Komiteens medlemmer plukket opp våre poenger, og tok det opp i høringen. (Se egen nettsak på fian.no om vårt innspill)
Se artikkel i ABC-nyheter her: https://bit.ly/2TF8Ypj
Les mer om ØSK på FN-sambandets sider her https://bit.ly/38GqCxa

Kvinners kamp for retten til mat!

Rapporten «Women’s Power in Food Struggles» identifiserer maktforhold, menneskerettighetsbrudd, diskriminering og strukturell vold som særlig rammer kvinner.

Hvert år utgir The Global Network on Food and Nutrition, som FIAN er en del av, en publikasjon som ser nøye på situasjonen for Retten til Mat i verden.  I år rettes fokuset mot kvinners rolle i kampen for rettferdige matsystemer.

 


Kjønnsroller påvirker matsystemer. Rollene påvirker hva og hvordan vi produserer mat, og hvordan vi fordeler og spiser den. Kvinneundertrykkelse har ofte negative konsekvenser for matsikkerhet, uansett hvilke roller kvinner har i matsystemene. Fra produksjon og innhøsting, til videreforedling, lagring, distribusjon og tilberedning av mat, kvinner spiller en sentral rolle i alle matsystemer, og i økonomiene de er en del av. Imidlertid har sjåvinistiske synspunkter og undertrykkelse bidratt til at kvinners roller og deltagelse i stor grad har vært usynliggjort og i liten grad undersøkt. Av de 820 millioner mennesr som går sultne i verden i dag, er det kvinner og barn som er mest utsatt, ikke minst de som lever i samfunn der kvinner blir diskriminert og ikke blir tatt med på råd når beslutninger blir fattet.

Last ned rapporten fra https://www.righttofoodandnutrition.org/womens-power-food-struggle

Refugee women in Uvira, located in the north of Lake Tanganyika in Sud-Kivu Province, gather early to attend to growing crops they cultivate collectively at the Lusenda camp on 23 October 2015 in Democratic Republic of Congo.
UN Women/Catianne Tijerina

The State of Food and Nutrition in the World 2019

Gallery

FAO utgir hvert år en ny utgave av denne rapporten.
2019 utgaven dokumenterer det skremmende og uverdige faktum at antallet sultende og underernærte i verden øker, etter snart 20 års fremgang.  Hele rapporten kan lastes ned
her: http://www.fao.org/state-of-food-security-nutrition/en/

Og en interessant artikkel som relaterer situasjonen som dokumenteres i SOFI 2019 med Bærekraftsmålene
kan man finne hos International Food Policy Research Institute IFPRI:  https://bit.ly/33uRwWY

Hvert år lager FIAN international en “alternativ rapport” til SOFI, som kalles Food and Nutrition Watch.  2019 utgaven kommer om få dager, og vil bli lagt ut på FIAN Norge sine nettsider. Følg med!

Næringslivets ansvar, landkonflikter og økonomiske rettigheter, erfaringer fra Indonesia.

FIAN Norge arrangerer:

Åpent møte, tirsdag 17. september kl. 1630 på Senter for Menneskerettigheter, Asbjørn Eide-rommet i 2. etg, Cort Adelers gate 30, Oslo

Innleder:  Aksel Tømte, Rådgiver ved Senter for Menneskerettigheter ved UiO og styremedlem i FIAN Norge.

«Den andre pilaren av FNs veiledende prinsipper for menneskerettigheter og næringsliv handler om selskapers ansvar om å respektere menneskerettighetene. En rekke initiativ rundt om i verden har tatt sikte på å styrke selskapers etterlevelse av menneskerettighetene.

Mens de veiledende prinsippene er generelle og overordnede, finnes det mer konkrete veiledninger på sektoralt-nivå, for eksempel i forhold til akkumulasjon av land for landbruks- og plantasjeformål.  Et tidligere FoHRC/FIAN-seminar satte søkelyset på «the role of the private sector in ensuring responsible governance of tenure». Det finnes en rekke standarder og veiledninger knyttet til hvordan selskaper bør gå frem for å opptre ansvarlig når de investerer i land.

Det er mange dilemma knyttet til dette temaet. For eksempel kan det på den ene siden være problematisk at selskaper som investerer i land baserer seg på nasjonalt lovverk, så lenge det lokale lovverket ikke gir tilfredsstillende anerkjennelse av eie- og bruksretten til urfolk og lokalbefolkning. På den andre siden er det også dypt problematisk om selskapene selv skal puttes i en posisjon der de får definere hva som utgjør legitime lokale krav til land.

Presentasjonen vil diskutere disse problemstillingene i lys av erfaring fra langsiktig arbeid med palmeoljesektoren i Indonesia.  Den vil bestå av følgende delpunkter:

  • Introduksjon til tematikken menneskerettigheter og næringsliv
  • Innledning om palmeoljeindustrien i Indonesia og erfaring fra prosjektarbeid
  • Palmeoljeindustrien, retten til mat, og andre økonomiske rettigheter
  • Initiativer for å gjøre industrien mer ansvarlig
  • Tanker om relevansen av de overnevnte erfaringene for arbeid i Norge og Internasjonalt, og betydningen av FIANs stemme.

Vi håper på interaktiv diskusjon, med aktive innspill fra deltakerne, særlig ift. de to siste punktene.

Det blir lett servering.

Vel møtt, hilsen FIAN Norge!

Sjekk oss på: https://www.facebook.com/FianNorge/
www.fian.no

Nye palmeoljeplantasjer fortrenger lokale bønder i Indonesia