Bærekraftsmål 2 – Utrydde sult

Sult er verdens største tragedie og skandale. Ifølge FNs bærekraftsmål 2, skal det gjøres slutt på all sult og underernæring innen 2030. Kan retten til mat bli realisert for første gang i historien?

Verdenssamfunnet har utarbeidet en global arbeidsplan som består av 17 bærekraftsmål med 169 delmål. Disse målene gjelder for alle land i verden og er en felles strategi for å utrydde
fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030.

FNs bærekraftsmål 2 tar sikte på å utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og fremme bærekraftig landbruk innen 2030. De skal sikre at alle mennesker, særlig barn og sårbare
grupper, får oppfylt en av de viktigste menneskerettighetene, nemlig retten til mat.

Sult – verdens største løsbare problem
Hvert år dør 9 millioner mennesker, direkte eller indirekte av sult. Dette til tross for at det
produseres nok mat til å sørge for at hele verdens befolkning kan leve et sunt og produktivt liv. Problemet er at maten er urettferdig fordelt. Sulten vi snakker om er ikke bare sultkatastrofen du leser om i nyhetene, men den stille hverdagssulten som rammer nesten 800 millioner mennesker hver dag.

Kampen mot sult har gjort enorme fremskritt de siste årene, og antall mennesker som lider av
underernæring har gått ned for første gang på mange år. Til tross for nedgangen understreker FN at det er lite å juble over. Hvert sjette sekund dør det et barn på grunn helseproblemer som følge av underernæring.

45% av all barnedødelighet i verden forårsakes av feil- og underernæring, og underernæring hemmer 200 millioner barns helse, læring og utvikling. Riktig ernæring de første 1000 dagene (fra unnfangelse til barnet fyller 2 år) er avgjørende for barns fysiske, kognitive og mentale utvikling.

Sult er fortsatt verdens største tragedie og skandale, men det er også verdens største løsbare problem. Manglende investeringer i jordbruk, manglende realisering av rettigheter og liten statlig støtte til jordbrukssektoren når avlingene svikter, får mye av skylden for situasjonen.

Mål 2 er derfor et utfordrende bærekraftsmål å nå. Det finnes ingen oppskrift for hvordan
problemene skal løses, men det må bekjempes fra flere hold. Det er enighet om at det er fullt mulig å bekjempe sult, men det trengs politisk vilje. Tilgang til mat er en menneskerettighet. Det vil si at alle mennesker har rett til å skaffe seg mat på en verdig måte. Folk sulter fordi deres
rettigheter ikke blir hørt, de blir diskriminert og ekskludert. Sult og feilernæring kan bekjempes med politisk vilje.


        Bærekraftsmål 2:
      
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring
      
og fremme bærekraftig landbruk:

 • Få bukt med alle former for underernæring og få opp
  på dagsorden de ernæringsmessige behovene
  til tenåringsjenter, gravide og
  ammende kvinner, og eldre personer;
 • Øke investeringene i landlig infrastruktur, landbruksforskning,
  teknologiutvikling og genbanker for plante- og husdyr,
  for å forbedre landbrukets produksjonskapasitet i utviklingsland;
 • Forebygge problemer som tørke, flom og andre
  katastrofer;
 • Doble produktiviteten i landbruket og
  inntektene til småbønder, samtidig som miljøet og
  det biologiske mangfoldet i hver region ivaretas;
 • Beskytte en rekke frø og avlingssorter og husdyrraser
  og fordele merverdiene av disse ressursene;
 • Rette opp og forhindre handelsrestriksjoner og
  skjevheter i verdens jordbruksmarkeder;
 • Vedta tiltak for å sikre et godt fungerende råvaremarked
  for mat og avledede produkter, for på den måten å
  begrense ekstrem prisvariasjon.

Artikkelen er skrevet av Ellen Wøien og Eline Jansen