Bekymringer angående implementeringen av utfallet fra ICN2

FIAN International deler bekymringene til International Baby Food Action Network (IBFAN) sine medlemsorganisasjoner. Gjennom to uttalelser angående de neste trinnene for implementeringen av utfallet fra The Second Conference on Nutrition (ICN2), viser de sin uro.

 

© Photo: Jun Borras. Mozambique 2009
© Photo: Jun Borras. Mozambique 2009

Som svar på dokumentet utarbeidet av Verdens helseorganisasjon (WHO) angående oppfølgingen etter ICN2 som fant sted i november 2014, gir mer enn 273 organisasjoner fra det sivile samfunn som har fulgt prosessen til konferansen, uttrykk for sine bekymringer.

En av uttalelsene ser med bekymring på hvordan WHO foreslår å følge opp resultatene fra ICN2, spesielt “om inkonsekvens mellom avsnittet om felles FN-mekanismer, og det om ulikes aktørers engasjement”. Uttalelsen advarer om unøyaktigheten i å fremstille Committee on the World Food Security (CFS) som et forum for ulike aktører, istedenfor som en internasjonal komité holdt av FAO, slik som CFSs reformdokument understreker. Videre gir det grunn til bekymring at CFS danner grupperinger sammen med Scaling Up Nutrition (SUN) og Non Comminucable Disease (NCD) Coordinating Mechanisme, fordi “ingen av disse enhetene er mellomstatlige organer, og er heller ikke passende som globale styringsmekanismer for ernæring.”

Den andre uttalelsen som er sendt inn av de samme organisasjonene, retter seg mot misoppfatningen av teorien om interessekonflikter (CoI; Conflict of Interest) som vises i WHO dokumentet. Ved å igjen understreke at ”interessekonflikter handler om en konflikt innenfor en person eller en institusjon og ikke mellom aktører”, viser uttalelsen bekymring for den store risikoen det vil være å vedta utkastet til rammeverket for en prøveperiode, slik som enkelte medlemsstater ønsker. Som svar, og for å fullføre dette rammeverket, invitere de signerende organisasjonene medlemsstatene til å etablere en åpen arbeidsgruppe, med informasjon fra et ekspertmøte om interessekonflikter og med offentlig deltakelse.