Demokrati og retten til mat

16. oktober legger FIAN Norge fram den årlige The right to food and nutrition watch, som dokumenterer urovekkende globale trender. Rapporten viser blant annet at selv om det er en sterk økning i investeringer i landbrukssektoren i utviklingsland, vises det ofte liten respekt for menneskerettigheter og lokal medbestemmelse. Mange føler seg truet av utenlandske spekulanters interesse for matjord og vannressurser. Småbønder og jordløse blitt ofte fordrevet fra jorda si, uten noen form for kompensasjon. Retten til mat brytes daglig. Svimlende 870 millioner mennesker er kronisk underernærte.

FIAN mener lokalbefolkningens stemme alltid må telle tungt i beslutninger som angår deres livsgrunnlag, jord og tradisjoner. Investeringer og modernisering kan være verdifullt og bringe utvikling og velstand til fattige mennesker. Samtidig vet man at mennesker som ikke er organiserte og som har lite kunnskap om jus, rettigheter og forretningsdrift, ofte kommer tapende ut av møter med lokale tjenestemenn og internasjonale forretningsinteresser. Faren for umyndiggjøring, økonomisk tap og brudd på menneskerettigheter er stor.

Høyre ønsker større grad av direkte investeringer fra oljefondet som utviklingspolitisk virkemiddel og å styrke Norfund. Kan norske myndigheter se til at alle selskaper og prosjekter det investeres i, respekterer og beskytter lokalbefolkningenes rettigheter, samtidig som viktige miljøhensyn ivaretas? Kan oljefondet eller Norfund opprettholde en solid etisk standard, og samtidig oppnå god økonomisk avkastning på investeringer i fattige land?

Utviklingshuset (Brynjulf Bulls plass 2), 16. oktober, kl 1300-1530

Innledere: Vandana Shiva (fysiker, økolog og aktivist) og

Mereter Furuberg (leder for Norsk Bonde- og småbrukarlag)

I panelet: Innlederne, Kristin Kjæret (daglige leder i FIAN Norge). Regjeringsforhandlingene har gjort at øvrig debattpanelet foreløpig ikke er på plass. Følg med på Facebook eller nettsidene våre.

Ordstyrer: Svenn Arne Lie

Gi gjerne beskjed om du kommer via Facebook eller på epost til: info@fian.no