Retten til mat i sykehjem

I Norge bor det 41 000 mennesker i sykehjem, og de fleste av disse er eldre mennesker.  De går opptil 16 timer uten mat, og opptil 60% er underernærte.  Dette ønsker FIAN Norge å gjøre noe med.

I 2017 planlegger FIAN Norge å lage en en informasjonskampanje som formidler gode historier om hvordan retten til mat kan ivaretas i norske sykehjem. Kampanjen vil inneholde foto, tekst og digital historiefortelling.

Retten til fullgod mat og ernæring er nedfelt i FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter og  i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Denne rettigheten gjelder for alle, inkludert i tilfelle av sykdom og alderdom.

Også i Norge finnes det mennesker som ikke får innfridd retten til fullgod mat og ernæring. Blant annet lever ca 41 000 mennesker i norske sykehjem; de fleste av disse er eldre i en særlig sårbar situasjon. Det viser seg å være store utfordringer knyttet til retten til mat for eldre i institusjon.

FIAN Norge mener det er essensielt at den enkeltes behov for pleie og omsorg betraktes ut ifra et menneskerettighetsperspektiv, hvor deltagelse, ikke-diskriminering og styrking av den enkelte står sentralt. Dette kan bidra til at enkeltmenneskets verdighet, integritet og selvbestemmelse ivaretas, og bidra til en god helhetlig omsorg, basert på individuelle behov. Rettighetsperspektivet har fått liten plass i diskusjoner om eldreomsorgen, og de menneskerettslige standardene har i liten grad blitt benyttet som del av rammeverket eldreomsorgen bygger på. Dette ønsker FIAN Norge å endre på!

Informasjonskampanjen vil gjennomføres i 2017, og være en del av et større arbeid for økt rettighetsfokus i eldreomsorgen.