Retten til mat i norske sykehjem

I Norge bor det drøyt 41 000 mennesker på sykehjem, noe som utgjør den største
institusjonsgruppen i landet. Underernæring er en stor utfordring i helse- og
omsorgssektoren, og det anslås at opp til 60% av eldre pasienter på institusjoner er
underernærte.

Pasienter på sykehjem er ofte avhengige av de ansatte for å kunne få dekket sine grunnleggende behov for mat og drikke. Den høye forekomsten av underernæring viser at det må tas aktive grep for å innfri de eldres rett til mat på sykehjem.

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som gjelder for alle i kraft av det å være menneske. De har spesielt fokus på sårbare grupper, og gjelder selvsagt også eldre på lik linje med alle andre. Både Helseminister Bent Høie og helsedirektør Bjørn Guldvog erkjenner begge at det foregår brudd på menneskerettighetene i norske sykehjem.

Underernæring defineres som en ernæringssituasjon der mangel på energi, protein og/eller
andre næringsstoffer forårsaker ugunstig effekt på kroppens sammensetning og funksjon.
Det finnes ulike typer underernæring, men underernæring som skyldes sykdom er den som oftest forekommer på norske sykehjem.

Underernæring forekommer i alle aldre, men eldre pasienter som bor på institusjon er spesielt
utsatt. Ifølge en ny rapport utgitt av Nasjonalt råd for ernæring er flere av utfordringene i sykehjem blant annet mangel på kompetanse, organisering, kvalitet, ressursutnyttelse og pasientsikkerhet.

Underernæring er enklere og mindre ressurskrevende å forebygge enn å behandle. For at underernæring på best mulig måte skal kunne forebygges, er det nødvendig med et tverrfaglig
samarbeid blant ansatte, tilrettelegging av pasientens behov, tilstrekkelig bemanning og økt
kompetanse innen ernæring.

Nasjonalt råd for ernæring etterlyser større fokus på ernæring i helse- og omsorgssektoren, samt et system for å følge opp ernæringsstrategier. Det etterlyses også at pasienters ernæringsstatus blir kartlagt og fulgt opp med målrettet behandling ved behov.

Artikkelen er skrevet av Ellen Wøien og Eline Jansen
Foto: Døli pleie- og omsorgssenter i Nittedal, Vinner av Gylne Måltidsøyeblikk