Retten til mat oversett i FNs gjennomgang av Honduras

8. mai 2015 avholdt FN en periodisk gjennomgang av Honduras’ menneskerettslige forpliktelser.  FIAN reagerer på at retten til mat og bønders rettigheter ble oversett i gjennomgangen.

De menneskerettslige forpliktelsene til FNs medlemsstater blir jevnlig gjennomgått i FNs Menneskerettighetsråd i en prosess som kalles UPR (Universal Periodic Review.) Den 8. mai 2015 fikk FNs medlemsstater anledning til å stille Honduras spørsmål om menneskerettssituasjonen i landet, og ga anbefalinger til hvordan Honduras kan bedre kårene for menneskerettigheter.

I forkant av Honduras’ UPR, utrykte FIAN Norge bekymring for menneskerettssituasjonen i landet. FIAN påpekte at det er økende straffefrihet for brudd på menneskerettighetene; og at ytringsfriheten, kvinners og bønders rettigheter er under sterkt press. FIAN er glad for at viktige menneskerettsspørsmål rundt kvinners og barns rettigheter, straffefrihet og juridisk uavhengighet ble grundig gjennomgått.  Samtidig reagerer FIAN på at det ble viet lite oppmerksomhet til strukturelle tiltak som er avgjørende for at retten til mat – inkludert tilgang til naturressurser – blir
realisert.

Vold utført av både statlige og ikke-statlige aktører mot lokale bønder forblir et stort problem, og blir ikke tilstrekkelig etterforsket.  Norge og Thailand var de eneste landene i høringen som
henviste til dette i sine anbefalinger
til Honduras.  Norge anbefalte at Honduras effektiviserer sin etterforskning, påtale og straff av forbrytelser begått mot småbønder i Bajo Aguán.

Småbønder i Bajo Aguán har i flere år blitt utsatt for vold og menneskerettsbrudd, og FIAN International konstaterer at tilgang til jord ikke har blitt avklart på en holdbar eller rettferdig måte. Etter høringen sa daglig leder i FIAN Honduras, Ana María Pineda Medina at: ”Når det gjelder jordspørsmål, som i Bajo Aguán, svarer myndighetene med militarisering av konfliktområder, vilkårlige og voldelige utkastelser, og med kriminalisering av menneskerettighetsforkjempere … Det er et gap mellom hva staten sier, hva som blir lovfestet, og hva som faktisk blir iverksatt. Dette fører til at det ikke er samsvar mellom teori og praksis, og at retten til fullgod mat ikke blir realisert på en effektiv måte.”

For mer informasjon, se: UPR – Honduras

Foto: FIAN International/ Kvinne fra Honduras viser avisoppslag om vold i Bajo Agúan.