Brasils manglende respekt for menneskerettighetene fortsetter å påføre vold mot Guarani-Kaiowà stammen

Urfolksgruppen Guarani-Kaiowà fra den brasilianske staten Mato Grosso do Sul er utvist fra land de har brukt i generasjoner til fordel for storskala landbruksplantasjer og beitemark for kyr.

Bakgrunn

I Mato Grosso do Sul er nå ca 27 500 Guarani-Kaiowá medlemmer gjenstand for stadige brudd på menneskerettighetene, i hovedsak av de rettigheter som skal sikre dem tilgang til sine tradisjonelle territorier, en rettighet som er forankret i den brasilianske grunnloven. Denne urbefolkningen er, foruten å være nektet tilgang til sine tradisjonelle landområder og levebrød, også truet av landeiere og er gjenstand for umenneskelige arbeidsforhold i transnasjonale plantasjer som bruker en stor del av deres territorium til å dyrke sukkerrør og til produksjon av etanol. For å søke oppreisning for disse bruddene, sluttet FUNAI (den nasjonale indianske stiftelsen) og de føderale styresmakter(MPF) seg om en justeringsavtale for å markere territorier for Guarani-Kaiowá i Mata Grosso do Sul. Tidslinjene for gjennomføringen ikke blitt oppfylt fra FUNAI sin side. 25 august deltok president La Silva i et møte med 25 politiske og religiøse ledere fra de to samfunnene Guarani-Kaiowa og Terena i Dourados for å diskutere avgrensning av urbefolkede områder i Mato Grosso do Sul, og presidenten garanterte at han ville kontakte FUNAI samme dag for å be det føderale politiet om å følge arbeidet i gruppene som ble planlagt i justeringsavtalen.

18. og 19. august i år okkuperte flere titalls representanter for urbefolkningen, som i flere år har krevd avgrensning av deres tradisjonelle territorium, YPo’I, et område av gården Sao Luiz i Paranhos, på grensen til Paraguay i den sørlige delen av Mato Gross do Sul. Gruppen av urfolk er nå isolert siden områdets eier ikke vil tillate ansvarlige organer, slik som MPF FUNAI og FUNASA (den nasjonale helsestiftelsen) å gå inn, fordi “det ville være å slutte seg til okkupasjonen”. Dette resulterte i at et 3 år gammel barn døde. Ifølge dødsattesten, døde barnet av hjertestans forårsaket av lungebetennelse, dehydrering og underernæring.

En annen gruppe av 86 Guarani-Kaiowá familier fra Ita’y Ka’aguyrusu leiren gjennomførte en okkupasjon av deres tidligere landområder den 4. september i kommunen Douradina (MS), og opplever nå å bli angrepet med vold av landeiere fra området.

Mangelen på avgrensning av territoriet er et tegn på mangel på respekt for nasjonal og internasjonal lovgivning og eksponerer Guarani-Kaiowáfolket for underernæring. Fra 2005 til 2010 har 36 barn dødd av feilernæring, og det er anslått at feilernæring påvirker minst 600 barn. Konsekvensene av de dårlige levekårene er høye draps- og selvmordsrater i disse samfunnene. Kun ubegrenset tilgang til området hvor de har vært i generasjoner vil reparere disse bruddene og effektivt realisere rettighetene til denne befolkningen.

Hva kan du gjøre?

Du kan signere et brev til president Luis Inacio Lila da Silva, ministeren for sosial utvikling, menneskerettighetsministeren og justisministeren så snart som mulig med en oppfordring om å identifisere og avgrense territoriet som tradisjonelt har tilhørt Guarani-Kaiowà gruppen slik at man kan garantere urfolksgruppen adgang til området, realisere deres rett til tilfredsstillende mat, og beskytte samfunnet deres.

FIAN MANDAT

Informasjonen som er nevnt her demonstrerer alvorlig mangel på respekt og brudd på verneinstrumenter innenfor internasjonale menneskerettigheter, slik som ILO-konvensjon 169 som fastslår at urfolkpopulasjoner og andre tradisjonelle samfunn har spesielle rettigheter til sine territorier, og bestemmer at parten må anerkjenne interessenters rett til eiendom og besittelse av de landområder deres forfedre har okkupert. I noen tilfeller må også tiltak tas for å garantere befolkningens rett til bruk av land som ikke har blitt brukt utelukkende av dem, men som de tradisjonelt har hatt tilgang til for sitt livsopphold.

Brasil er part i FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter anerkjent i grunnloven og inkorporert i nasjonal lovgivning. Derfor har Brasil plikt til å beskytte, respektere og garantere rettighetene til sin populasjon. Dette inkluderer garanti og beskyttelse av retten til mat som angitt i artikkel 11 i konvensjonen. Fysisk og økonomisk tilgang til produktive ressurser, herunder tilgang til vann og land, er en nødvendig forutsetning for realisering av retten til mat.

HANDLING

Oversettelse av modellbrevet

Mister President,

Jeg er svært bekymret for situasjonen for Guarani-Kaiowábefolkningen i Mato Grosso do Sul. Denne urbefolkningen har de siste årene levd i en situasjon med brudd på menneskerettighetene gitt deres fullstendige mangel på tilgang til sine forfedres landområder og mangel på levebrød. Mangelen på avgrensning av deres territorium viser manglende respekt for nasjonal lovgivning som i sin tur har ført til at Guarani-Kaiowáfolket lider av alvorlig underernæring, og som har vært årsak til død for minst 36 barn mellom 2005 og 2010.

Det er anslått at 600 barn lider av underernæring i delstaten Mato Grosso do Sul. De dårlige levekårene har også ført til en høy rate av drap og selvmord i disse samfunnene.

18. og 19. august i år okkuperte flere titalls representanter for urbefolkningen, som i flere år har krevd avgrensning av deres forfedres territorium, YPo’I, et område av gården Sao Luiz i Paranhos, på grensen til Paraguay i den sørlige delen av Mato Gross do Sul. Gruppen av urfolk er nå isolert siden områdets eier ikke vil tillate ansvarlige organer, MPF, FUNAI og FUNASA å gå inn, fordi “det ville være å slutte seg til okkupasjonen”. Dette resulterte i at et 3 år gammel barn døde 21. september. 23. september publiserte FUNASA en beskjed som forklarer årsakene til dødsfallet. Ifølge dødsattesten, døde barnet av hjertestans forårsaket av lungebetennelse, dehydrering og underernæring.
En annen gruppe av 86 Guarani-Kaiowàfamilier fra Ita’y Ka’aguyrusu leiren realiserte en okkupasjon av deres forfedres landområder den 4. september i kommunen Douradina (MS), og de opplever nå å bli angrepet med vold av grunneiere fra regionen.

Som part i FNs internasjonale pakter om menneskerettigheter, den amerikanske menneskerettighetskonvensjonen, San Salvador protokollen og ILO-konvensjon 169 har Brasil forpliktet seg, på internasjonalt nivå, til å beskytte og respektere menneskerettighetene til mat, vann og spesielt urbefolkningens rett til liv, noe som innebærer deres rett til sine forfedres territorier. Derfor ber jeg deg respektfullt om at du vedta tiltak for å garantere at:

-FUNAI raskt identifiserer og avgrenser alle urfolks områder i Mato Grosso do Sul som var planlagt i justeringsavtalen, en del av saksbehandlingen MPF / RPM / DRS / MA MS1.21.001000065/2007-44. Når identifisering og avgrensningsprosesser er ferdige, vil de bli godkjent av Justisdepartementet.

– Guarani-Kaiowàgruppen vil være beskyttet mot enhver handling av vold eller kriminalisering av deres kamp for land og deres rettigheter generelt.

Jeg vil sette veldig pris på om du informerer meg om ethvert tiltak som treffes i denne forbindelse.

Vennlig hilsen