Årsmøtet 2023

FIAN Norges årsmøte for 2023 avholdes:
Tirsdag 25. april kl 1900


Avholdes på Deichmanske bibliotek (møterom Lunden i 4. etg), Oslo.
Det vil også være mulighet for å følge møtet elektronisk, via zoom-linken:

Zoom link https://us02web.zoom.us/j/86202643131     Meeting ID: 862 0264 3131

Møtet innledes med et faglig innlegg av Guro Berge Smedshaug fra Helsedirektoratet, -hun vil snakke om ernæringssituasjonen for eldre og andre på institusjoner i Norge.


Dagsorden

1.     Godkjenning av innkalling og saksliste:

2.     Valg av møteleder og to referenter

3.     Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2022 (Årsmelding 2022)

4.     Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2022 (Resultatrapport 2022)
     Revisors rapport vil bli lagt fram på møtet. (Balanserapport 2022)
(Noter til regnskapet 2022)

5.     Gjennomgang av aktivitetsplan for 2023, og godkjenning av budsjettet for 2023

6.    Presentasjon av valgkomiteens innstilling:  (legges ut her dersom den er ferdig før møtet, hvis ikke vil
den legges frem på møtet)
  Valg av styremedlemmer,
   revisor, og valgkomite for 2024

7.   Avslutning

Etter møtet blir det anledning til uformelt samvær over et glass på et passende skjenkested i nærheten.

Statutter for FIAN Norge
Protokoll fra årsmøtet 2022

Den siste FAO-rapporten om matsikkerhet og ernæring viser at utviklingen går feil vei !

Rapporten “The State of Food Security and Nutrition in the World” (populært kalt SOFI) kommer ut hvert år.

Antall mennesker som ble berørt av sult i verden steg til 828 millioner i 2021, en økning på rundt 46 millioner siden 2020 og 150 millioner siden utbruddet av Covid-19, ifølge en FN-rapport som gir ferske bevis på at verden beveger seg bort fra målet om å avskaffe sult, matusikkerhet og underernæring innen 2030.

2022 -utgaven av State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) presenterer ny informasjon om matsikkerhets- og ernæringssituasjonen rundt om i verden, inkludert de siste estimatene for kostnader og oppnåelighet for et sunt kosthold. Rapporten ser også på måter regjeringer kan omgjøre dagens støtte til landbruket for å redusere kostnadene for et sunt kosthold, tatt i betraktning de svært begrensede statlige ressurser tilgjengelig.

Tallene maler et dystert bilde:

Så mange som 828 millioner mennesker ble rammet av sult i 2021, det er 46 millioner mennesker mer enn 2020 og 150 millioner mer enn 2019.
Etter å ha holdt seg relativt uendret siden 2015, steg andelen mennesker som ble berørt av sult i 2020 og fortsatte å stige i 2021, til 9,8 prosent av verdensbefolkningen. Prosenten var 8 i 2019 og 9,3  i 2020.
Rundt 2,3 milliarder mennesker i verden (29,3 %) var moderat eller alvorlig matusikre i 2021, det er 350 millioner mer enn før utbruddet av Covid19. Nesten 924 millioner mennesker (11,7 % av den globale befolkningen) sto overfor matusikkerhet på alvorlige nivåer, en økning på 207 millioner på to år.
Kjønnsgapet i matusikkerhet fortsatte å stige i 2021, 31,9 % av kvinnene i verden var moderat eller alvorlig matusikre, sammenlignet med 27,6 % av mennene - et gap på mer enn 4 %, sammenlignet med 3 % i 2020.
Nesten 3,1 milliarder mennesker hadde ikke råd til et sunt kosthold i 2020, opp 112 millioner fra 2019, noe som gjenspeiler effekten av inflasjon i forbrukermatprisene, forårsaket av de økonomiske virkningene av pandemien og tiltakene som ble satt i verk for å stoppe den.
Anslagsvis 45 millioner barn under fem år led av "wasting", den dødeligste formen for underernæring, noe som øker barnedødelighet enormt. Videre hadde 149 millioner barn under fem år redusert vekst og utvikling på grunn av en kronisk mangel på essensielle næringsstoffer i sitt kosthold, mens 39 millioner var overvektige.
Det gjøres fremskritt når det gjelder amming, med nå nesten 44 prosent av spedbarn under seks måneder ammes i 2020. Dette er fremdelesunder målet om 50 % innen 2030. Det er svært bekymringsfullt at to av tre barn i verden ikke vil nå sitt fulle fysiske og mentale potensiale, på grunn av et mangelfullt kosthold.

Rapporten anslår at nesten 670 millioner mennesker (8% av verdensbefolkningen) fremdeles vil møte sult i 2030, selv om en viss global økonomisk vekst vil finne sted. Dette anslaget har ikke endret seg stort siden 2015, da målet om å avslutte sult, matusikkerhet og underernæring innen slutten av dette tiåret ble lansert under 2030 -agendaen for bærekraftig utvikling.

Det er svært urovekkende at den pågående krigen i Ukraina, som involverer to av de største globale produsentene av matkorn, oljefrø og gjødsel, svekker de internasjonale forsyningskjeder og presser opp prisene på mat, gjødsel og energi. Dette kommer i tillegg til at globale matsystemer allerede blir negativt påvirket av stadig hyppigere ekstreme klimahendelser, spesielt i utviklingsland, noe som gir urovekkende utsikter for global matsikkerhet og ernæring.

Rapporten ble publisert av FAO, IFAD, UNICEF, WFP og WHO.
Les hele rapporten her.

Årsmøte i FIAN Norge 2022

FIAN Norges årsmøte for 2022 avholdes:
Torsdag 28. april kl 1900

I lokalene til Mental Health and Human Rights Info i Mariboesgate 13, Oslo.
Det vil også være mulighet for å følge møtet elektronisk, via zoom-linken:

https://us02web.zoom.us/j/87489403522?pwd=cE43bGJNZnF3eTdOdkhCWk9MK01Edz09

Før møtet vil Sabine Kuraj, vinneren av Thesis Awards gi en kort presentasjon av sitt arbeid.

Dagsorden

1.     Godkjenning av innkalling og saksliste:

2.     Valg av møteleder og to referenter

3.     Gjennomgang og godkjenning av årsmelding for 2021

4.     Gjennomgang og godkjenning av regnskapet for 2021, presentasjon av revisors rapport (revisors rapport legges fram på møtet)

5.     Godkjenning av budsjett for 2021.

6.    Presentasjon av valgkomiteens innstilling: 
  Valg av styremedlemmer, revisor, valgkomite for 2023

7.   Avslutning

Dokumenter:
Årsmelding, regnskap mm kan lastes ned herfra:
Årsmelding,
Resultatrapport, Balanse.

Noter til regnskapet

Budsjett for 2022, Årsplan
Valgkomiteens innstilling

Se gjerne også:
Vedtekter,
Referat fra årsmøtet i 2021

Vel møtt!

Etter årsmøtet vil det være mulighet for å samles på en nærliggende restaurant for et hyggelig samvær.

FIAN Norge “THESIS AWARD 2021”

FIAN NORGE bestemte i 2021 å dele ut en pris til en master/bacheloroppgave som belyser viktige temaer innenfor matsikkerhet og retten til mat.

Prisen for 2021 har blitt tildelt: Sabina Kuraj for hennes master-oppgave ved SUM, med tittelen:
« The ‘quality turn’ agenda in agribusiness: Challenging the hegemonial status of the standard quality convention in the Norwegian grocery market”

Sabina Kuraj

Oppgaven gjør et ærlig forsøk på å belyse samspillet mellom lokal matproduksjon i Norge og kvalitetsstandarder og hvordan et skifte til kvalitetsproduksjon og nisjeprodukter kan gi både bedre økosystemtjenester og sosioøkonomisk gevinst i utkantstrøk i Norge.  

Studien ser på hvordan å fremme økt bruk av kortreist mat (short food supply chains (SFSCs) i Norge gjennom støtte til aktører i forsyningskjedene; produsenter, forhandlere, restauranter, – som ønsker å markedsføre nisjeprodukter inn i det gjennomorganiserte dagligvaremarkedet.
På den ene siden viser studien at forbrukernes økende interesse for lokale og økologiske produkter har bidratt til en økning i inntjening og prestisje for små og mellomstore kvalitetsprodusenter.
På den annen side viser studien også at det haster med å gi plass til økt konkurranse i matvaremarkedet, noe som vil muligheter for flere aktører og et økt mangfold av nye kvalitetsprodukter.  Kortere forsyningskjeder, mindre avstand mellom produsent og konsument, og sterkere forbindelser mellom produsentene på landet og konsumenter i byene, blir sett på som virkemidler for å øke vår motstandskraft mot problemer og forstyrrelser i de globale forsyningskjedene.
Dette vil igjen vil kunne bidra til en bedre folkelig ernæring og en bedre nasjonal forsyningssikkerhet, mener styret i menneskerettighetsorganisasjonen FIAN Norge.

Sabinas masteroppgave inngikk som en del av et større EU-finansiert prosjekt; Strength2Food, som organiseres av Forbruksforskningsinstituttet SIFO og OsloMet.   Hun ønsker å fortsette sitt forskningsarbeid i Norge, og deltar i arbeidet med å søke midler gjennom Forskningsrådet for å fortsette dette arbeidet.

Sabina Kuraj fikk prisen på styremøtet i FIAN 27. januar 2022.

Det er fremdeles småskala landbruk og tradisjonelle metoder som gir mat til mesteparten av verdens befolkning.

Det finnes en pågående debatt om hvorvidt det er de digre farmene i USA, Brasil, Ukraina og andre steder som skaffer maten som holder liv i størsteparten av verdens 7,5 milliarder mennesker, – eller om det tvert i mot er verdens millioner og millioner av mer eller mindre fattige småbønder som produserer for eget konsum og for det lokale og nasjonale marked, som er de viktigste leverandørene av mat til planetens befolkning. Et par nyere studier påstår at det er det industrialiserte landbruket som produserer bortimot 70% av verdens mat. ETC-group, en internasjonal NGO/tenketank som FIAN har samarbeidet med i en årrekke, har imidlertid nettopp laget en ny rapport, som motsier dette.

Det finnes ikke eksakte tall for verdens matproduksjon, og enda mindre for de 7,5 milliarders matkonsum. I følge ETC har de to nyere vitenskapelige studiene gjort den store feil at de har kartlagt offisielle statistikker for produksjon, målt i volum og verdi, og tatt det som en indikator på hvor mange som får sin ernæring fra den maten. Svakheten med denne tenkemåten er flere:
a) at man ekskluderer produksjon og konsum i mange av verdens fattigste (og folkerike) land hvor man ikke har et godt statistikkgrunnlag,
b) at konsum av egen produksjon ofte ikke kommer med i de offisielle statistikker,
c) og at mikro-enheter som kjøkkenhager, kolonihager, andelsgårder og andre former for urbant landbruk ikke fanges opp.
ETCs tese er at det eksisterende globale nettverk av småbønder, pastoralister og fiskere skaffer maten til storparten av verdens befolkning, spesielt utenfor den industrialiserte nordlige halvkule.

Les hele rapporten fra januar 2022 på

https://etcgroup.org/sites/www.etcgroup.org/files/files/31-01-2022_small-scale_farmers_and_peasants_still_feed_the_world.pdf

FIAN Norge “THESIS AWARD 2021”

FIAN NORGE bestemte i 2021 å dele ut en pris til en master/bacheloroppgave som belyser viktige temaer innenfor matsikkerhet og retten til mat.

Prisen for 2021 har blitt tildelt: Sabina Kuraj for hennes master-oppgave ved SUM, med tittelen:
« The ‘quality turn’ agenda in agribusiness: Challenging the hegemonial status of the standard quality convention in the Norwegian grocery market”

Foto Lise Bjerke

Sabina Kuraj

Oppgaven gjør et ærlig forsøk på å belyse samspillet mellom lokal matproduksjon i Norge og kvalitetsstandarder og hvordan et skifte til kvalitetsproduksjon og nisjeprodukter kan gi både bedre økosystemtjenester og sosioøkonomisk gevinst i utkantstrøk i Norge.  

Studien ser på hvordan å fremme økt bruk av kortreist mat (short food supply chains (SFSCs) i Norge gjennom støtte til aktører i forsyningskjedene; produsenter, forhandlere, restauranter, – som ønsker å markedsføre nisjeprodukter inn i det gjennomorganiserte dagligvaremarkedet.
På den ene siden viser studien at forbrukernes økende interesse for lokale og økologiske produkter har bidratt til en økning i inntjening og prestisje for små og mellomstore kvalitetsprodusenter.
På den annen side viser studien også at det haster med å gi plass til økt konkurranse i matvaremarkedet, noe som vil muligheter for flere aktører og et økt mangfold av nye kvalitetsprodukter.  Kortere forsyningskjeder, mindre avstand mellom produsent og konsument, og sterkere forbindelser mellom produsentene på landet og konsumenter i byene, blir sett på som virkemidler for å øke vår motstandskraft mot problemer og forstyrrelser i de globale forsyningskjedene.
Dette vil igjen vil kunne bidra til en bedre folkelig ernæring og en bedre nasjonal forsyningssikkerhet, mener styret i menneskerettighetsorganisasjonen FIAN Norge.//

Sabinas masteroppgave inngikk som en del av et større EU-finansiert prosjekt; Strength2Food, som organiseres av Forbruksforskningsinstituttet SIFO og OsloMet.   Hun ønsker å fortsette sitt forskningsarbeid i Norge, og deltar i arbeidet med å søke midler gjennom Forskningsrådet for å fortsette dette arbeidet.

Sabina Kuraj fikk prisen på styremøtet i FIAN 27. januar 2022.

Rapporten om verdens mat-usikkerhet 2021!

I  juli ble «The State of Food Security and Nutrition 2021” presentert i Roma, akkurat i tide til å legge en del av premissene for Food Systems Summit som ble organisert i den siste uka av måneden.  Rapporten viser og dokumenterer en dramatisk forverring av verdens sult i 2020.  Mye av det sannsynligvis relatert til COVID -19, men mange konflikter i verden, der sult til dels brukes som et våpen, bidrar også negativt.  Selv om pandemiens innvirkning ennå ikke er fullstendig kartlagt, anslår en rapport fra FN-organisasjonene at rundt en tidel av den globale befolkningen – opptil 811 millioner mennesker – var underernært i fjor. Tallet antyder at det vil kreves en enorm innsats for verden å innfri sitt løfte om å stoppe sult innen 2030.

Årets utgave av The State of Food Security and Nutrition in the World er den første globale vurderingen av sitt slag i pandemitiden. Rapporten publiseres i fellesskap av Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Fund for Agricultural Development (IFAD), FNs barnefond (UNICEF), UN World Food Program (WFP) og World Health Organisasjon (WHO). Tidligere utgaver hadde allerede gjort verden oppmerksom på at matsikkerheten til millioner – mange barn blant dem – sto på spill. “Dessverre fortsetter pandemien å avsløre svakheter i våre matsystemer, som truer menneskers liv og levebrød rundt om i verden,” skriver lederne for de fem FN -organisasjonene i årets forord. De advarer videre om et “kritisk tidspunkt”, selv om de også har et håp om at den nye diplomatiske/internasjonale interessen for å finne systemiske årsaker til den dårlige utviklingen kan skape et visst momentum mot de endringer som trengs.   Food Systems Summit må bare være et første skritt…

Les hele rapporten her.

FIAN Norge aktivitet på det alternative mattoppmøtet

In collaboration with African Population and Health Research Centre (Nairobi) and Just Food (USA), Fian Norway organized a session at the alternative food summit FoodSystems4People, on July 27th. The activity was called

Universal Food Access: Reclaiming Indigenous Peoples’ Food Systems and Community Supported Agriculture

Moderators:     Qiana Mickie, CSM Coordinating Committee, #Urgenci   and

Arvid Solheim, FIAN Norway

Speakers/Panellists: Elizabeth (Liz) Kimani-Murage, APHRC; Liv Elin Torheim, OsloMet; Sia Pickett, Just Food; Tania Martinez Cruz and Yon Fernandez de Larrinoa, Global Hub; Christina Behrendt, ILO on behalf of USP2030.

The goal of the session was to clarify the new narrative of Universal Food Access (UFA) and make clear the connection to indigenous food systems.

Furthermore, to present Community Supported Agriculture (CSA) implemented by Just Food in New York, a concrete on-the-ground example of the principles of UFA, and finally explore the linkages with the Global Partnership for Universal Social Protection.

Main outcomes

UFA as concept  redefines food away from today’s dominant view of food first and foremost as a commodity to be traded. It recognizes that food is a basic human right, that it is a common good that should be provided through self-organized collective actions; and that food is a public good, whose provision should be the responsibility of the State, as part of the social contract between the government and its citizens.  This will lead to a needed paradigm shift, that might contribute to reverse the last years’ negative trends of increasing food insecurity and malnutrition in all its forms globally.  

The normative foundation of UFA in the instruments of human rights is explained, in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), the General Comment #12 and the 3 levels of obligation: to respect, to protect and to provide, through facilitating access and providing when needed. Through this, UFA will contribute to the enactment of the core mandate of the United Nations itself. 

Just Food work to strengthen the power, wealth and health of marginalized communities in New York, by promoting community-driven solutions to the inequities. They use community gardens and -chefs, in a system of direct collaboration between producers and consumers. 120 CSA sites reach approx. 108 000 community members in NY, mainly Black, Indigenous, and People of Color

Indigenous food systems, amply described in the recently published White/Whipala report of FAO, have been largely underestimated, marginalized and dismantled by decision-makers all over the world. These systems consider food as a shared resource, where community solidarity and circularity assures food security, through sophisticated systems. 
The Global Hub on Indigenous Food Systems, hosted by FAO, brings together indigenous and non-indigenous experts and researchers, facilitates dialogue and provide evidence-based contributions to inform policymaking and agenda setting.
-Indigenous people (Ips) are not vulnerable, they are made vulnerable. Their food systems are sustainable and resilient and provide high-quality nutritious foods. IPs protect 25% of the land, and 80% of terrestrial biodiversity globally.

The Global Partnership on Universal Social Protection (USP2030) is an initiative to promote universal social protection systems that are key for poverty reduction, food security and nutrition, health, education and decent work. Members are governments, institutions, UN organizations and other multilateral and bilateral development partners, trade unions and civil society organisations worldwide. Social protection systems provide for example cash benefits and food to the less privileged and income-generating schemes, and unemployment benefits that are important tools. Research on the impact of cash transfers on rural communities in several African countries shows that the economic value of such benefits largely surpasses its costs – in many countries the output/benefit to society is doubled Social protection is also essential for farm labourers and their families. It also has significant importance for gender equality.

 The diversity and cultural values of traditional crops contribute heavily to the resilience of these farming systems, which are highly valued by most smallholder farmers.

This online event had approximately 50 participants on Zoom. The recording of the entire session can be found here: https://who.zoom.us/…/KbjLdPiQCWpLCM9FD0wllI7bctI52IFpL…

The powerpoint presentations will be made available shortly, on a link here.

For more information see: Elizabeth Kimani-Murage APHRC

Just Food, New York

www.usp2030.org

The global Hub on Indiegous Peoples’ Food Systems

The White/Wiphala Paper on Indigenous Peoples’ food systems

Thesis Award

  1. CALL FOR APPLICATIONS

FIAN NORGE THESIS/PAPER AWARD 2021

OBS, Deadline extended until October 15th.

HAVE YOU WRITTEN AN INTERESTING THESIS OR PAPER IN THE FIELD OF FOOD SECURITY AND THE RIGHT TO FOOD?

FIAN Norge is awarding a 5 000 NOK prize to a bachelor or master thesis or other paper that contributes to the field of food studies in Norway, either in theory or practice. This field is broadly defined and might include research on food security, right to food, food sovereignty, food justice, food culture and food consumption, among others. FIAN Norge is especially but not exclusively interested in academic works that focus on Norway. For instance, the current status of the right to food in the Norwegian institutions for the elderly. Besides the 5000 NOK prize, the winner will receive support (included publication fees) to transform the thesis into a publishable article/ newspaper article with guidance from two members of FIAN Norge.

FIAN NORGE

FIAN Norge is a human rights organization aiming to defend the right to food, in Norway and internationally.  It has 350 members and depend solely on volunteer work and knowledge. Currently, the organization is “punching above its weight” on policy issues like the Norwegian Food Systems Action Plan, the Committee on Food Security, the Food Systems summit, and the ECSR. 

REQUIREMENTS:

  • Being a student or graduate from a Norwegian institution (Bachelor, Master or PhD programme).
  • The thesis must be an original work written by the applicant, relevant in today’s political situation.

APPLICATION:

Fyll ut dette google-skjemaet, og legg ved:

  •  One page summary of the paper/thesis.  You must state what your contribution to the field of food studies is and the grade obtained.
  • 1 page CV
  • Thesis/Paper

The Evaluation Committee consists of members from the FIAN Norge board.

DEADLINE

Siste frist for å sende inn er 15. oktober 2021.

Vinner(e) vil bli kontaktet, og resultatene offentliggjøres i slutten av november.

For spørsmål kontakt:

Guisela Mejia Camacho, styremedlem guisela.camacho.mejia@gmail.com

Arvid SOlheim, styreleder: arv-s@online.no


Nytt styre i FIAN Norge med spennende planer for 2021

Årsmøtet i FIAN Norge 29. april 2021 ble gjennomført på Zoom, og gjorde vedtak om bla. nytt styre og arbeidsplan for 2021.

FIAN Norge er en menneskerettighetsorganisasjon for retten til mat og økonomiske, sosiale og kulturelle menneskerettigheter generelt. Les årsmelding for 2020 her.

Hovedprioriteringer for 2021 er:

Ernæring på institusjoner med hovedvekt på eldre
En tredjedel av eldre på sykehus og i helse- og omsorgstjenester i norske kommuner er underernærte eller er i fare for underernæring. Helsedepartementet må følge opp det presserende kravet fra FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i april 2020: Komiteen oppfordrer parten til å iverksette umiddelbare tiltak for å bekjempe akutt underernæring blant eldre i helse- og omsorgsinstitusjoner, i nært samarbeid med kommuner. Den anbefaler at parten fullt ut implementerer en nasjonal strategi for sunn ernæring og næring for eldre mennesker i institusjoner og hjemmetjenester, og når strategien er formelt vedtatt, tildeler den tilstrekkelige økonomiske ressurser (punkt 36).

FNs mattoppmøte i 2021
I 2021 vil FNs generalsekretær António Guterres innkalle til toppmøte om matsystemer som en del av handlingsårets tiår for å nå bærekraftsmålene (SDG-ene) innen 2030. FIAN Norge følger nøye Food Systems Summit-prosessen, med formål å sørge for at retten til mat får en viktig plass i forhandlingene, og betraktes i størst mulig grad som et grunnleggende prinsipp for alle matsystemer.

Thesis Awards – publisering av fagtekster om retten til mat
FIAN arrangerer i 2021 en konkurranse for master/bachelor/andre artikler som leveres av studenter. En eller to artikler som vi finner gode, relevante og verdifulle for vårt arbeid, vinner en premie, og vi hjelper til med å forsøke å få dem publisert. Det settes ned en vurderings/publiseringskomite i FIAN Norge.

Norges oppfylling av bærekraftsmålene:
FIAN deltar i vurderingen av Norges innsats for bærekraftsmålene gjennom rettighetsbaserte innspill på retten til mat via Forum for utvikling og miljø.

United Nations Declaration on the Rights of Peasants
FIAN ønsker å følge arbeidet med Declaration on Peasants Rights – opprinnelig et initiativ fra FIAN og Via Campesina.

Mediearbeid
FIAN Norge har en mediestrategi og skal holde nettsider, facebook, instagram og twitter oppdaterte med aktuelle saker og fagstoff fra FIAN-familien.

Les hele årsplanen med budsjett her.

Nytt styre fra 2021

FIANs nye styre er satt sammen slik:

Arvid Solheim, styreleder til 2023
Siri Damman, styremedlem til 2022
Trond S Skarpeteig, styremedlem til 2022
Aksel Tømte, styremedlem til 2023
Guisela Camacho, styremedlem til 2022
Siyamali Gananathan, styremedlem til 2023
Ida Tidemann Andersen, styremedlem til 2023
Lotte Liegmann styremedlem til 2023

Varamedlemmer:
Vilbjørg Meyer, til 2023
Elisabeth Ng Langdal, til 2022

Les hele referatet fra årsmøtet her.